Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa edistää työssä olevan jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta. Työnantaja voi puolestaan saada uutta osaamista työyhteisöönsä.

Vuorotteluvapaan edellytykset

  • Vuorotteluvapaalle jäävällä pitää olla 20 vuotta työhistoriaa.
  • Vuorotteluvapaalle voi jäädä työntekijä, jonka työaika on yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.
  • Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajalle sijainen. Sijaisen pitää olla työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oleva työtön työnhakija. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin kuin vuorotteluvapaalle lähtevä, mutta työnantajan pitää olla kuitenkin sama.

Vuorotteluvapaasta sopiminen

Vuorotteluvapaa edellyttää sopimista työnantajan kanssa. Vuorotteluvapaasta tehdään kirjallinen sopimus.

Vuorottelusopimus ja työsopimus sijaisen palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Työhistoriaedellytys

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työhistoriaa laskettaessa otetaan huomioon eläkevakuutettu työ, jota henkilö on tehnyt 18 vuotta täytettyään.

Jos henkilö haluaa lähteä uudelleen vuorotteluvapaalle, edellytetään uutta työhistoriaa, joka on viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Vuorotteluvapaalle jäävän on hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista otettava yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi.

Työhistoria-ajasta enintään neljännes voi olla ns. työntekoon rinnastettavaa aikaa. Tällä tarkoitetaan aikaa, jolta henkilölle on maksettu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa. Myös hoitovapaalla sekä varusmies- ja siviilipalveluksessa oloaika on työntekoon rinnastettavaa aikaa.

Vuorotteluvapaalle aikova voi tilata omasta työeläkelaitoksestaan työeläkeotteen, josta ilmenee niin yksityisten kuin julkistenkin työnantajien palveluksessa sekä yrittäjänä tehty työ.

Lue lisää:
www.etk.fi     
www.keva.fi