Vuosiloma

Vuosiloma on palkallista aikaa. Vuosilomaa kertyy työsuhteen pituuden ja usein myös työkokemusvuosien perusteella.

Työntekijä ansaitsee lomaa kaksi ja puoli arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomaa kertyy kaksi arkipäivää täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Joihinkin työehtosopimuksiin ammattiliitot ovat neuvotelleet vuosilomalain tasoa pidemmästä lomasta. Asia kannattaa tarkistaa työpaikan luottamusmieheltä tai noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Kunta-alalla, AVAINTA:n ja YTHS:n työehtosopimuksissa vuosiloma kertyy vuosilomataulukoiden mukaan. Vuosilomataulukko valitaan työsuhteen pituuden ja työkokemuksen perusteella.

Vuosiloman myöntäminen

Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana. Työnantajalla on velvollisuus kuulla työntekijän lomatoiveita. Toiveet on pyrittävä huomioimaan, mutta toiveet eivät sido työnantajaa.

Vuosilomien sijoittelussa on noudatettava tasapuolisuutta.

Kesäloma annetaan 2.5. ja 30.9. välisenä aikana. Talviloma annetaan 1.10. ja 30.4. välisenä aikana.  

Vuosiloma annetaan ensisijaisesti yhdenjaksoisena.

Kesälomasta 12 arkipäivää ylittävä osa voidaan jakaa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Kunta-alalla, AVAINTES:n ja YTHS:n työehtosopimuksien määräyksien mukaan 10 vuosilomapäivää ylittävä osuus voidaan jakaa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Vuosiloman pitäminen

Vuosilomaa pidettäessä pääsääntöisesti lomaa kuluu kuusi päivää viikossa. Kunta-alalla, AVAINTES:n ja YTHS:n työehtosopimuksen mukaan vuosilomaa kuluu viisi päivää viikossa.

Vuosilomaa eivät kuluta:

  • ­sunnuntait
  • pitkäperjantai, pääsiäislauantai, toinen pääsiäispäivää
  • vapunpäivä
  • helatorstai
  • juhannusaatto, juhannuspäivä
  • pyhäinpäivä
  • itsenäisyyspäivä
  • jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä
  • uudenvuodenpäivä
  • loppiainen.

Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen työntekijälle

Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista.

Tiedoksi annettua eli niin sanotun vahvistetun loman ajankohtaa ei voi muuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Vuosiloma ja sairastuminen

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai sen aikana, työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä työkyvyttömyydestään lääkärintodistus sekä pyydettävä vuosiloman siirtoa. Pyyntö vuosiloman siirtämisestä on syytä tehdä kirjallisena. Vuosiloma ei siirry, jos sitä ei ole työnantajalta nimenomaisesti pyydetty.

Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, hänelle voi tulla niin sanottuja omavastuupäiviä maksimissaan kuusi päivää lomanmääräytymisvuotta kohden. Työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos lomaoikeutta on kertynyt lomanmääräytymisvuodelta vähintään 24 arkipäivää.

Kunta-alalla, AVAINTES:n tai YTHS:n piirissä olevalla työntekijällä ei ole omavastuupäiviä, koska näissä työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän oikeudesta siirtää koko lomansa sairauden vuoksi.

Mikäli työntekijä sairastuu ennen vuosilomansa alkamista, omavastuupäiviä ei ole.

Loma-ajan palkka

Vuosiloman ajalta maksetaan palkkaa. Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttavat palkkausmuoto, työntekijän keskimääräinen työaika kuukaudessa sekä työehtosopimuksen määräykset.

Erityisesti työajan ja palkan muutostilanteissa vuosilomapalkan laskeminen ei ole aina yksinkertaista. Lomapalkan laskentaa koskevissa kysymyksissä ota tarvittaessa yhteys palkkahallintoon ja luottamusmieheesi.  

Kunta-alalla sekä AVAINTES:n ja YTHS:n mukaan työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta varsinainen palkka eli työntekijän kiinteät lisät sisältävä kuukausipalkka. Jos työntekijä on tehnyt säännöllisenä työaikana sunnuntai-, ilta- ja yötyötä, näistä työajoista maksettujen rahakorvausten mukainen lisäys on maksettava lomalisänä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan lomapalkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka on lomanmääräytymisvuodelta kertyneiden työaikakorvausten osuus varsinaisesta palkasta.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan lomapalkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka on lomanmääräytymisvuodelta kertyneiden työaikakorvausten osuus varsinaisesta palkasta.

Prosenttiperusteinen lomapalkka

Kuukausipalkkaisella työntekijällä, jolla työaika muuttuu vuoden aikana, lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti. Sama koskee tuntityötä tekeviä. Tarkista tarkemmat työehtosopimukseen perustuvat määräykset prosenttiperusteisesta vuosilomapalkasta omalta luottamusmieheltäsi.

Lomaraha

Hoitoalan työehtosopimuksiin on neuvoteltu lomaraha. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta.

Kunta-alalla, AVAINTA:n ja YTHS:n työehtosopimuksessa lomaraha määräytyy siten, että työntekijä ansaitsee lomarahaa kuukausittain 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella.

Tarkista tarkemmat määräykset lomarahan laskemisesta ja maksuajankohdasta luottamusmieheltäsi.

Lue myös: