Vuosiloma

Vuosilomasta on määräyksiä vuosilomalaissa ja työehtosopimuksissa. Työehtosopimuksissa on sovittu joistakin asioista vuosilomalaista poikkeavasti. Tällöin noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Laista poikkeavia määräyksiä on myös seuraavissa superilaisten yleisimmissä työehtosopimuksissa:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus),
 • hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES)
 • kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)
 • terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES)
 • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus (YTHS)

Vuosilomapäivien määrä

Superilaisten yleisimmissä työehtosopimuksissa vuosilomaa kertyy vuosilomataulukoiden mukaan. Valittava taulukko määräytyy työntekijän työsuhteen pituuden ja työkokemuksen mukaan. Tarkista lomapäiviesi määrä sovellettavasta työehtosopimuksesta ja ota tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheesi.

Vuosiloman antaminen

Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana. Työnantajalla on velvollisuus kuulla työntekijän lomatoiveita. Toiveet on pyrittävä huomioimaan, mutta toiveet eivät sido työnantajaa.

Vuosilomien sijoittelussa on noudatettava tasapuolisuutta.

Kesäloma annetaan 2.5. ja 30.9. välisenä aikana. Talviloma annetaan 1.10. ja 30.4. välisenä aikana.  

Vuosiloma annetaan ensisijaisesti yhdenjaksoisena. Sekä vuosilomalaissa että työehtosopimuksissa on kuitenkin poikkeuksia yhdenjaksoisuudesta. Esimerkiksi SOTE-sopimuksen, HYVTES:n, KVTES:n, AVAINTES:n ja YTHS:n määräyksien mukaan 10 vuosilomapäivää ja SOSTES:n mukaan 2 viikkoa ylittävä osuus kesälomasta voidaan jakaa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Vuosiloman pitäminen

Superilaisten yleisimmissä työehtosopimuksissa yksi lomaviikko (ma-su) kuluttaa viisi vuosilomapäivää.

Vuosilomaa eivät kuluta:

 • pitkäperjantai, pääsiäislauantai, toinen pääsiäispäivää
 • vapunpäivä
 • helatorstai
 • juhannusaatto, juhannuspäivä
 • pyhäinpäivä
 • itsenäisyyspäivä
 • jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä
 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen.

Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen työntekijälle

Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos ilmoittaminen viimeistään kuukautta ennen ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Tiedoksi annettua eli niin sanotun vahvistetun loman ajankohtaa ei voi muuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Vuosiloma ja sairastuminen

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai sen aikana, työntekijän on pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa ja työnantajan pyynnöstä esitettävä työkyvyttömyydestään lääkärintodistus. Pyyntö vuosiloman siirtämisestä on syytä tehdä kirjallisena. Vuosiloma ei siirry, jos sitä ei ole työnantajalta nimenomaisesti pyydetty.

Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, hänelle voi tulla niin sanottuja omavastuupäiviä. Työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos lomaoikeutta on kertynyt lomanmääräytymisvuodelta vähintään 24 arkipäivää.

SOSTES:n ja TPTES:n piirissä oleville voi tulla omavastuupäiviä maksimissaan viisi. SOTE-sopimuksen, HYVTES:n, KVTES:n, AVAINTES:n tai YTHS:n piirissä olevalla työntekijällä ei ole omavastuupäiviä, koska näissä työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän oikeudesta siirtää koko lomansa sairauden vuoksi.

Mikäli työntekijä sairastuu ennen vuosilomansa alkamista, omavastuupäiviä ei ole.

Loma-ajan palkka

Vuosiloman ajalta maksetaan palkkaa. Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttavat palkkausmuoto, työntekijän keskimääräinen työaika kuukaudessa sekä työehtosopimuksen määräykset.

Erityisesti työajan ja palkan muutostilanteissa vuosilomapalkan laskeminen ei ole aina yksinkertaista. Lomapalkan laskentaa koskevissa kysymyksissä ota tarvittaessa yhteys palkkahallintoon ja luottamusmieheesi.  

SOTE-sopimuksen, KVTES:n, HYVTES:n, AVAINTES:n ja YTHS:n mukaan työntekijälle, joka on tehnyt säännöllisenä työaikana sunnuntai-, ilta- tai yötyötä, lasketaan näistä työajoista maksettujen rahakorvausten mukainen lisäys vuosilomapalkkaan. Vuosilomapalkkaa korotetaan tällöin sillä prosenttiluvulla, joka on säännöllisenä työaikana tehdyn sunnuntai- ilta- ja yötyön maksettujen rahakorvausten osuus edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksetusta varsinaisesta palkasta. Korotus on enintään 35 %.

SOSTES:n ja TPTES:n mukaan lomapalkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka on lomanmääräytymisvuodelta kertyneiden työaikakorvausten osuus varsinaisesta palkasta.

Vuosilomapalkka lasketaan tietyissä tilanteissa prosenttiperusteisesti. Tarkista tarkemmat työehtosopimukseen perustuvat määräykset prosenttiperusteisesta vuosilomapalkasta omalta luottamusmieheltäsi.

Lomaraha

Hoitoalan työehtosopimuksiin on neuvoteltu lomaraha.

SOTE-sopimuksessa, HYVTES:ssa, KVTES:ssa, AVAINTES:ssa ja YTHS:ssa lomaraha määräytyy siten, että työntekijä ansaitsee lomarahaa kuukausittain 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella.

SOSTES:n ja TPTES:n mukaan lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta.

Tarkista tarkemmat määräykset lomarahan laskemisesta ja maksuajankohdasta luottamusmieheltäsi.

Lue myös: