Työvuoroluettelo

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, jos työtä tehdään vaihtelevina työaikoina.

Työvuoroluettelossa vahvistetaan täsmällisesti työajan alkamisen ja päättymisen ajankohta. Muu kuin työvuoroluetteloon kirjattu työaika on työntekijän vapaa-aikaa. Sen aikana työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä, ellei erikseen ole sovittu esimerkiksi varallaolosta.

Työvuoroluetteloon on merkittävä myös työntekijän vapaapäivät sekä päivittäiset lepotauot.

Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjakso, ellei se tasoittumisjakson pituuden tai suoritettavan työn epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin vaikeaa. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista.

Työntekijän on saatava kirjallinen työvuoroluettelo viimeistään viikkoa ennen työvuoron alkamista.

Vahvistettu työvuoroluettelo on sitova. Sen muuttaminen voi tapahtua vain työntekijän suostumuksella painavasta tai perustellusta syystä. Sellainen on yleensä jokin ennakoimaton ja yllätyksellinen tapahtuma.

Virheellisen työvuoroluettelon saa aina korjata.

Tehtyjen muutosten pitää näkyä selkeästi merkittynä työvuoroluettelossa. Lyijykynän käyttö ei sovi yhteisen luettelon ylläpitoon.

Työvuoron muuttaminen

Työvuoron muuttamiseen oikeuttavan perustellun syyn olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti. Jos työvuoroluettelon muutos johtaa ylityön tekemiseen, työntekijä voi kieltäytyä ylityön tekemisestä. Työvuoroluettelon muuttamiselle ei ole hyväksyttävää syytä, jos työvuoroluettelo on suunniteltu alun perin vajaaksi.

Aikahyvitysten lisääminen tai vähentäminen on työvuoroluettelon muuttamista, jota ei saa tehdä ilman perusteltua syytä.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan ylityön muodostuminen ei ole pätevä syy muuttaa työvuoroluetteloa. Työvuoroluetteloa ei saa siis muuttaa vähentämällä tunteja pelkästään sen vuoksi, että jakson lopussa säännöllinen työaika ylittyisi ja muodostuisi korvattavaa ylityötä. Tuntien alittuminen ei vastaavasti ole pätevä syy työvuoroluettelon muuttamiselle.

Jos työntekijä on jo aloittanut työvuoronsa tai saapunut työvuoroon, kyseessä olevaa työvuoroa ei voi enää muuttaa. Esimerkiksi päiväkodissa ei voi siirtää jo aloitetun työvuoron tunteja toiseen ajankohtaan, vaikka työvuoron kuluessa hoidettavia lapsia ei enää olisikaan paikalla.

Jaksotyössä on pelkästään jakson ylityötä. Kolmen tai kuuden viikon jakson päättymisen jälkeen tiedetään, onko kyseessä olevalla jaksolla syntynyt ylityötä vai ei. Jos perusteltu syy on olemassa, voidaan työvuoroluetteloa muuttaa. Tällöin toiseen kohtaan lisätään tunteja ja toisesta niitä vähennetään, jotta säännöllinen työaika pysyy samana. Muutos pitää tehdä samanaikaisesti kaikkiin työvuoroihin. Muutokset tekee esimies, ei työntekijä.

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja kirjaa työaikakirjanpitoon kaikki tehdyt työtunnit, ylityötunnit ja niistä maksettavat korvaukset työntekijöittäin. Työvuoroluettelo voi toimia samalla myös työaikakirjanpitona. Se toimii myös palkanmaksun perusteena ja tehtyjen työtuntien todisteena.

Tarkemmin alakohtaisista työaikasäännöksistä on sovittu alalla noudatettavissa työehtosopimuksissa.

Muistilista työvuoroluettelon muuttamisesta:

  • Vahvistettu työvuoroluettelo on sitova.
  • Työvuoroluettelon muuttaminen vaatii aina tapauskohtaisesti harkitun perustellun syyn (esimerkiksi ennalta arvaamattomat yllättävät poissaolot, joihin ei ole voitu varautua millään lailla etukäteen). Jos pitää muuttaa toista työvuoroa, jotta säännöllinen työaika ei ylity, niin muutokset tehdään yhtä aikaa ja samanaikaisesti. Samalla pitää merkitä työvuoroluetteloon, että mikä on ollut syynä muutokseen ja mitä muita vuoroja on muutettu perustellulla syyllä.
  • Jo aloitettua työvuoroa ei voi peruuttaa tai muuttaa.
  • Ylityön muodostuminen tai tuntien alittumien ei ole peruste työvuoroluettelon muuttamiseen.
  • Työntekijä voi aina kieltäytyä ylityöstä.

Katso myös