Työvuoroluettelo

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, jos työtä tehdään vaihtelevina työaikoina.

Työvuoroluettelossa vahvistetaan täsmällisesti työajan alkamisen ja päättymisen ajankohta. Muu kuin työvuoroluetteloon kirjattu työaika on työntekijän vapaa-aikaa. Sen aikana työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä, ellei erikseen ole sovittu esimerkiksi varallaolosta.

Työvuoroluetteloon on merkittävä myös työntekijän vapaapäivät sekä päivittäiset lepotauot.

Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjakso.

Työntekijän on saatava kirjallinen työvuoroluettelo viimeistään viikkoa ennen työvuoron alkamista.

Vahvistettu työvuoroluettelo on sitova. Sen muuttaminen voi tapahtua vain työntekijän suostumuksella tai muista työehtosopimuksessa mainituilla syillä. Sellainen on yleensä jokin ennakoimaton ja yllätyksellinen tapahtuma.

Virheellisen työvuoroluettelon saa aina korjata.

Tehtyjen muutosten pitää näkyä selkeästi merkittynä työvuoroluettelossa. Lyijykynän käyttö ei sovi yhteisen luettelon ylläpitoon.

Työvuoron muuttaminen

Työvuoron muuttamiseen oikeuttavan syyn olemassaolo selvitetään työehtosopimuksissa olevien perusteiden mukaan. Jos työvuoroluettelon muutos johtaa ylityön tekemiseen, työntekijä voi kieltäytyä ylityön tekemisestä. Työvuoroluettelon muuttamiselle ei ole hyväksyttävää syytä, jos työvuoroluettelo on suunniteltu alun perin vajaaksi.

Aikahyvitysten lisääminen tai vähentäminen on työvuoroluettelon muuttamista, jota ei saa tehdä ilman perusteltua syytä.

Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa vähentämällä tunteja pelkästään sen vuoksi, että jakson lopussa säännöllinen työaika ylittyisi ja muodostuisi korvattavaa ylityötä. Tuntien alittuminen ei vastaavasti ole pätevä syy työvuoroluettelon muuttamiselle.

Jos työntekijä on jo aloittanut työvuoronsa tai saapunut työvuoroon, kyseessä olevaa työvuoroa ei voi enää muuttaa. Esimerkiksi päiväkodissa ei voi siirtää jo aloitetun työvuoron tunteja toiseen ajankohtaan, vaikka työvuoron kuluessa hoidettavia lapsia ei enää olisikaan paikalla.

Jos työnantajalla on perusteltua syytä muuttaa työvuoroa siten, että toiseen kohtaan lisätään tunteja ja toisesta niitä vähennetään ja säännöllinen työaika pysyy samana, muutos pitää tehdä samanaikaisesti kaikkiin työvuoroihin. Muutokset tekee esihenkilö, ei työntekijä.

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja kirjaa työaikakirjanpitoon kaikki tehdyt työtunnit, ylityötunnit ja niistä maksettavat korvaukset työntekijöittäin. Työvuoroluettelo voi toimia samalla myös työaikakirjanpitona. Se toimii myös palkanmaksun perusteena ja tehtyjen työtuntien todisteena.

Tarkemmin työvuorojen muuttamisen oikeutuksista työnantajalähtöisesti on sovittu työehtosopimuksissa.

Muistilista työvuoroluettelon muuttamisesta:

  • Vahvistettu työvuoroluettelo on sitova.
  • Työvuoroluettelon muuttaminen vaatii aina tapauskohtaisesti harkitun perustellun syyn (esimerkiksi ennalta arvaamattomat yllättävät poissaolot, joihin ei ole voitu varautua millään lailla etukäteen). Jos pitää muuttaa toista työvuoroa, jotta säännöllinen työaika ei ylity, niin muutokset tehdään yhtä aikaa ja samanaikaisesti. Samalla pitää merkitä työvuoroluetteloon, että mikä on ollut syynä muutokseen ja mitä muita vuoroja on muutettu perustellulla syyllä.
  • Jo aloitettua työvuoroa ei voi peruuttaa tai muuttaa ilman suostumusta.
  • Ylityön muodostuminen tai tuntien alittumien ei ole peruste työvuoroluettelon muuttamiseen.
  • Työntekijä voi aina kieltäytyä ylityöstä.

Katso myös