Ylityö ja ylityökorvaus

Ylityö on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella. Säännöllinen työaika tarkoittaa työsopimuksen mukaista normaalia vuorokautista, viikoittaista tai jaksottaista työaikaa.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä ylityötä.

Ylityön tekemisestä ei voi sopia työsopimuksella.

Jos työntekijä on sopinut varallaolosta, hän on samalla antanut suostumuksensa varallaoloaikana tarvittavaan ylityöhön.

Ylityön enimmäismäärä

Ylityön enimmäismäärät on säädetty työaikalaissa. Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia 4 kuukauden aikana ja 250 tuntia vuodessa. Lisäylityötä voidaan tehdä 80 tuntia vuodessa, jos siitä on sovittu kirjallisesti työpaikalla, mutta 138 tunnin rajoitetta ei saa ylittää minkään 4 kuukauden jakson aikana vuodessa.

Jaksotyön ylityö

Jaksotyössä ei erotella vuorokautista eikä viikoittaista työaikaa. Jaksotyössä täydessä työaikajaksossa ylityötä ovat säännöllisen työajan ylittävät tunnit. Ylityön määrät selviävät vasta tasoittumisjakson päätyttyä.

Kolmen viikon tasoittumisjaksolla ylityötä ovat tunnit, jotka ylittävät

  • KVTES:ssa 114 t 45 min
  • TPTES:ssa 114 t 45 min
  • AVAINTES:ssa 114 t 45 min
  • SOSTES:ssa 115 t

Vuosiloma ja arkipyhät alentavat ylityörajaa.

Ylityökorvaus

Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus eli niitä ei makseta tunti tunnista.

Työehtosopimuksissa on sovittu ylityön korvauksista, joten kysy niistä lisää luottamusmieheltäsi.

Kunta-alalla ja AVAINTESiä noudattavilla työpaikoilla työnantaja saa päättää, korvataanko ylityö korotettuna vapaa-aikana vai korotettuna rahapalkkana. Yksityissektorilla ylityöt korvataan rahana, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi korvauksesta aikana.

SuPer suosittelee ylityökorvausten ottamista rahakorvauksena: tällöin tehty ylityö näkyy työntekijän tulevassa eläkkeessä ja ansioon suhteutetuissa etuisuuksissa. Näitä etuuksia ovat esimerkiksi sairauspäiväraha, vuorottelukorvaus ja ansiosidonnainen päiväraha.

Yleistyöajassa syntyy vuorokautista ja viikoittaista ylityötä, joiden korvaukset menevät työehtosopimusten mukaisesti.

Ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana. Jos ylityöt korvataan vastaavalla vapaa-ajalla, lasketaan vapaa-ajan pituus samoja korotusperiaatteita noudattaen kuin korvattaessa ylityöt rahalla.

Ylityöstä annettava aikahyvitys

Ylityöstä annettavan aikahyvityksen määrä ja ajankohta tulee näkyä työvuoroluettelossa.

Mikäli työntekijä sairastuu aikakorvauksen aikana, siirtyy ylityövapaa seuraavasta päivästä lukien. Jos työntekijä sairastuu ennen aikakorvauksen alkua, siirtyy koko sairausloman ajaksi osuva vapaa myöhempään ajankohtaan tai se korvataan rahana. Sairastumisesta pitää ilmoittaa välittömästi työnantajalle.