Lomauttaminen yksityisellä sektorilla

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi. Työsuhde palautuu lomauttamisen jälkeen takaisin sellaiseksi kuin se oli ennen lomautusta.

Lomautusperusteista ja lomautusmenettelystä on määräykset työsopimuslaissa. Määräyksiä on myös joissakin voimassa olevissa työehtosopimuksissa. Yhteistoimintalaki sisältää neuvotteluvelvollisuutta koskevat säännökset lomauttamiseen liittyen.

Kenet voidaan lomauttaa?

Lomauttaminen voidaan pääsääntöisesti kohdistaa työntekijöihin, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa vain, jos hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Lomautusilmoitus

Työnantajan on toimitettava työntekijälle kirjallinen lomautusilmoitus 14 vuorokautta ennen aiotun lomautuksen toteuttamista.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste ja sen alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti.

Osa-aikainen lomauttaminen

Lomauttaminen voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työntekijän työaikaa (osa-aikainen lomautus). Säännöllistä työaikaa lyhennetään joko viikkotyöajasta tai päivittäisestä työajasta.

Jos syynä on työn tilapäinen väheneminen, voi lomautusaika pääsääntöisesti olla enintään 90 päivää. Jos lomauttamisen peruste on pysyvä, voidaan osa-aikainen lomauttaminen myös toteuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Lomautetun mahdollisuus tehdä ja hakea muita töitä

Työntekijä voi lomautuksen aikana tehdä töitä muualla. Jos lomauttaminen on toteutettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta työntekijälle vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Lomautettu voi ottaa vastaan uutta työtä ilman, että irtisanoutuu lomautuksen alaisesta työstään. Lomautuksen aikaisesta uudesta työstä on viiden päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa lomautetun nopean töihin paluun lomautustyöpaikkaansa.

Työnantajan on aina tarjottava lomautettavalle sellaista työtä tai tehtävää, joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.

Kieltäytymisellä voi olla vaikutusta lomautuksen aikaiseen työttömyysturvaan.

Oikeus vuosilomaan

Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. Lomauttamista vastaavan työajan lyhentämisen (osittainen lomautus) tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn osalta lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan.

Sairausloma

Jos työntekijä sairastuu ja on sairauslomalla ennen kuin lomautusilmoitus on annettu, on hänellä oikeus sairausajan palkkaan sairauslomansa aikana. Jos lomautusilmoitus on jo ehditty antaa ennen sairausloman alkua, ei työntekijällä ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Lomauttamisjärjestys

Työlainsäädännössä ei ole erityistä säännöstä työvoiman vähentämisjärjestyksestä, joka kattaisi myös lomautustilanteet.

Työntekijöiden edustajiksi valitut henkilöt voidaan yleensä lomauttaa vasta viimeisenä, kuten tilanteissa, joissa toiminta lopetetaan kokonaan.

Lomauttamisen peruuttaminen

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, jota lomautettu kykenee suorittamaan, lomautuksen edellytyksiä ei enää ole ja lomautus on peruttava.

Myöhempien lomautusten pitää perustua uusiin lomautusilmoituksiin, ja työnantajan on pidettävä uudet muutosneuvottelut, jos työnantaja on velvollinen noudattamaan yhteistoimintalakia (eli työntekijöiden määrä on vähintään 20).

Työttömyysturva

Super työttömyyskassan verkkosivuilta saat tietoa lomautetun työttömyysturvasta.  

Jos joudut lomautetuksi 

Lomautetun tulee ilmoittautua itse työnhakijaksi TE-toimiston verkkosivulla viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä. 

Toimi näin: 

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.
  2. Hae ansiopäivärahaa Super työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. 
  3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon. 

Katso myös

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.