Työvoiman vähentäminen ja olennaiset muutokset työsuhteessa

Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen, osa-aikaistamisen tai työsopimuksen olennaisen ehdon muuttamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, tulee noudattaa yhteistoimintalain luvun 3 muutosneuvotteluita koskevia säännöksiä.

Työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. Siinä tulee käydä ilmi: muutosneuvotteluiden alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Lisäksi esityksessä tulee käydä ilmi:

  • suunnitellut toimenpiteet ja niiden perusteet
  • alustava arvio toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määristä eriteltynä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteittäin
  • selvitys periaatteista, joiden mukaan toimenpiteen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät ja
  • arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet pannaan toimeen.

Jos neuvotteluesitys on tehty vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä, on edustajille annettava muutosneuvotteluiden alussa esitys toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma on käsiteltävä osana muutosneuvotteluita.

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä:

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä ainakin henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Jos neuvottelut koskevat yhden tai useamman työntekijän irtisanomista neuvotteluissa on lisäksi käsiteltävä:

1) vaihtoehtoja toimenpiteen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä toimenpiteestä työntekijöille aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi

2) henkilöstön edustajan tai työntekijän tekemiä ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.