SuPer mielenterveys- ja päihdetyössä

Lähihoitajat edistävät ja tukevat asiakkaiden mielenterveyttä kaikkialla sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla aina varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluihin. Kokonaisvaltainen asiakas- ja potilastyö pitää sisällään myös ennaltaehkäisevän, kuntouttavan sekä haittoja vähentävän päihdetyön.

Lähi- ja perushoitaja tarvitsee perusvalmiudet mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon sekä omahoidon tukemiseen työskentelypaikasta riippumatta. Särkynyt mieli ei tee ihmisestä arvotonta


Lähihoitajatutkinto vastaa mielenterveys- ja päihdetyön vaatimuksiin

Lähihoitajan tutkinnon pakollisiin tutkinnon osiin kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tukevia opintoja. Pakolliset tutkinnon osat suoritettuaan lähihoitaja osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutumista sekä edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella.

Lähihoitajan tutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Vapaasti valittavista tutkinnon osista Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala (tai koulutusohjelma) mahdollistaa asiantuntijuuden edelleen syventämisen.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan (tai koulutusohjelman) suorittanut lähihoitaja

  • on osaaja mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden kokonaistilanteen arvioinnissa, kuntouttamisessa sekä haittojen vähentämisessä
  • osaa edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja on näin arvokas lisä mihin tahansa moniammatilliseen työyhteisöön.

Mielenterveys- ja päihdetyö edellyttää osaamisalasta (tai koulutusohjelmasta) saatavan osaamisen lisäksi oman persoonan käyttöä työvälineenä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksen kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista. Muihin osaamisaloihin (tai koulutusohjelmiin) suuntautuneet voivat täydentää mielenterveys- ja päihdetyön osaamista valitsemalla sitä tukevia valinnaisia tutkinnonosia.

Käytännön työssäoppiminen opiskeluaikana mahdollistaa jo opitun teoriatiedon yhdistämisen käytännön työhön ja myös työelämästä lähtevien tarpeiden huomioimisen oppimisessa. Ammattitaitoa ja osaamista on mahdollista syventää suorittamalla mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon.

Mielenterveyspooli

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Verkostossa on mukana yhteensä 30 järjestöä, ja SuPer on yksi Mielenterveyspoolin jäsen.

Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mielenterveyspoolin kansalaisaloite Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi (2-8/2019) keräsi vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Lisätietoja Terapiatakuun vaikutuksesta lähihoitajan työhön SuPer-lehden artikkelista.

Tutustu myös SuPerin selvitykseen: Hoitoa mielen mukaan - Selvitys mielenterveys- ja päihdetyöstä superilaisten silmin (2013)

Selvitys mielenterveys- ja päihdetyöstä superilaisten silmin, kansi

Hyödyllisiä linkkejä: