SuPer mielenterveys- ja päihdetyössä

Mielenterveys ei ole meistä irrallaan oleva osa, vaan osa kokonaisterveyttä. Lähihoitajat lähes kaikissa työpaikoissa edistävät ja tukevat asiakkaiden mielenterveyttä. Myös ehkäisevä päihdetyö on usein osa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Lisäksi mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat osa hoitamisen arkea.

Lähi- ja perushoitaja tarvitsee perusvalmiudet mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon sekä omahoidon tukemiseen työskentelypaikasta riippumatta. Särkynyt mieli ei tee ihmisestä arvotonta

SuPerin selvitys: Asiakkaiden saatava kokonaisvaltaista hoitoa

SuPerilaiset lähi- ja perushoitajat ovat huolissaan mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsivien asiakkaiden saamasta hoidon laadusta. Asia kävi ilmi SuPerin vuonna 2013 julkaisemasta Hoitoa mielen mukaan -selvityksestä.

Selvityksen mukaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden on vaikea saada asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta niin psyykkisiin kuin somaattisiinkaan ongelmiin. Selvitykseen vastanneiden jäsenten mielestä hoitoa tulisi tarjota myös asiakkaiden omassa ympäristössä kuten kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa erillisten palveluiden sijaan.

Yleisesti koetaan, että asiakkaiden kuntouttamiselle ei jää riittävästi aikaa vaan valtaosa työajasta kuluu muuhun kuin hoitotyöhön.

Tutustu selvitykseen: Hoitoa mielen mukaan - Selvitys mielenterveys- ja päihdetyöstä superilaisten silmin (2013)


Lähihoitajatutkinto vastaa mielenterveys- ja päihdetyön tarpeita

Lähihoitajan perustutkintoon kuuluu pakollisena tutkinnon osana kuntoutumisen tukeminen. Tämän tutkinnon osan suoritettuaan lähihoitaja osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutumista sekä edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella. Kuntoutuminen on eräs keskeinen elementti mielenterveys- ja päihdetyössä, mutta mielenterveyden edistäminen on myös osa kaikkea hoito- ja kuntoutustyötä. Kuntoutumisen tukeminen pakollisena osana perustutkintoa antaa hyvät valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Vapaasti valittavista tutkinnon osista Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma/osaamisala mahdollistaa asiantuntijuuden edelleen syventämisen. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja on osaaja mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden kokonaistilanteen arvioinnissa. Tutkinnon suorittanut osaa myös edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä, jolloin hän on arvokas lisä mihin tahansa moniammatilliseen työyhteisöön.

Mielenterveys- ja päihdetyö edellyttää tutkinnon lisäksi persoonallisuuden käyttöä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksen kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista. Tämä tutkinnon osa ei kuitenkaan ole välttämätön mielenterveys- ja päihdetyössä työskentelyn edellytys, vaan myös työskentely itsessään kasvattaa osaamista ja mahdollistaa oppimisen perusvalmiuksien ollessa olemassa.

Käytännön työssä oppiminen opiskeluaikana mahdollistaa jo opitun teoriatiedon integroimisen käytännön työhön ja myös työelämästä lähtevien tarpeiden huomioimisen oppimisessa. Ammattitaitoa ja osaamista voi syventää suorittamalla psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon tai päihdetyön ammattitutkinnon.

SuPerin jäsenistä yli 4400 on suorittanut mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelman/osaamisalan. Jäsenet työskentelevät monissa eri paikoissa: huumevieroitusyksiköissä, erikoissairaanhoidon psykiatrisilla osastoilla, mielenterveyskuntoutujien ryhmäkodeissa, päihdekuntoutuslaitoksissa, kotihoidossa, valtion mielisairaaloissa, A-klinikoiden eri toimipisteissä sekä monissa projekti- ja järjestötehtävissä.

Tutustu SuPerin materiaaleihin:


Hyödyllisiä linkkejä: