SuPer varhaiskasvatuksessa

Yhä useampi SuPerin jäsen työskentelee varhaiskasvatuksessa lähihoitajana tai lastenhoitajana. SuPer on mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta sekä toimii jäsentensä edunvalvojana.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. On tärkeää edistää tasa-arvoa, luoda turvallinen ja terveellinen ympäristö lapselle sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen laadun yksi tekijä on kasvatustyötä tekevien hyvä, tarpeenmukainen koulutus.

Tiedote 30.9.2019: SuPer: Lastenhoitajien on päästävä täydennyskoulutukseen

Laki velvoittaa, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt. Silti lastenhoitajat eivät pääse täydennyskoulutukseen.


Lähihoitajakoulutus antaa valmiudet toimia päivähoidossa

Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa työskentelee tuhansia toisen asteen koulutuksen saaneita lähihoitajia. Lähihoitajakoulutus on laadukas ja se antaa erinomaiset valmiudet toimia päivähoidossa.

Lisäksi lähihoitajat ovat päiväkodeissa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä. Moni lapsi tarvitsee väliaikaista tai jatkuvaa lääkitystä esimerkiksi allergiaan tai muuhun perussairauteen. Päivähoitoon kuuluu kasvatustyön lisäksi perustarpeista huolehtimista, johon sisältyy osalla lapsista lääkityksen antamista ja seuraamista.

Lähihoitajan opinnot sisältävät perusteet lapsen kasvun ja kehityksen sisällöistä, ohjaustaitoja sekä tavoitteellisen ja päivittäisissä toiminnoissa lasta tukevan ja ohjaavan työskentelyotteen. Lähihoitajan työn ydin on kantaa vastuu lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kokonaishyvinvoinnista.

Pedagogiikan ymmärtäminen ja hallinta kuuluvat lähihoitajan varhaiskasvatustyöhön, esimerkiksi ryhmänohjaustilanteissa. Pedagogiikka on mukana myös kaikessa toiminnassa lasten kanssa.

Tutustu Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa -esitteeseen »
 


Koulutettua henkilökuntaa oltava riittävästi

Riittävän pieni ryhmäkoko on edellytys laadukkaalle päivähoidolle. Lasta on mahdotonta huomioida yksilöllisesti suurissa ryhmissä. Myös koulutettua henkilökuntaa on oltava riittävästi. Lapsen huomioiminen yksilöllisesti on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla torjutaan myöhemmin aiheutuvia suuria korjaavia kustannuksia.

Tavoitteelliseen ja turvalliseen toimintaan lasten kanssa tarvitaan taitoa ja tietoa, läsnäoloa, aikaa ja aidosti lapsista kiinnostuneita turvallisia hoitajia. Lähihoitajia tarvitaan kasvatustyöhön, hoivaan, läsnäoloon ja lasten perustarpeista huolehtimiseen. Lapsi tarvitsee tutun ja turvallisen aikuisen, joka on läsnä tässä ja nyt.

Tiedote 5.3.2019

Varhaiskasvatuslaista on poistettava pykälä, joka sallii alituksen henkilöstömitoituksessa

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus vaatii koulutetun henkilöstön jatkuvan läsnäolon. Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen, mitä ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty laissa. Päiväkodeissa on usein tilanne, ettei aikuisia ole läsnä sitä määrää, jonka lainsäätäjä on tarkoittanut.

− Seuraavan hallituksen on avattava varhaiskasvatuslaki ja poistettava pykälä laista kokonaan, puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.Varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso

SuPer toteaa varhaiskasvatuslain lausunnossaan ja lausuntotiivistelmässään (16.3.2018), että varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuret ryhmät. Varhaiskasvatuksen laatu ei parane yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia lisäämällä kuten varhaiskasvatuslain muutosesityksissä ehdotetaan, vaan huolehtimalla siitä, että henkilöstöä on tarpeeksi lapsiryhmissä koko toiminta-ajan.

SuPer on lausunnossaan varhaiskasvatuslaista esittänyt palautettavaksi henkilöstön ja lasten suhdeluvuksi 1:7 kolme vuotta täyttäneiden osalta ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamista. Lisäksi SuPerin mukaan varhaiskasvatuslain muutosesitykset pohjautuvat liian yksipuolisesti rakennettuun pedagogiseen näkemykseen. Siinä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen henkilöstörakenteiden muuttamisineen vaatii liian pitkän siirtymäajan.

SuPer lähetti 8.2.2018 avoimen kirjeen ministeri Grahn-Laasoselle varhaiskasvatuslaista. Kirjeessä todetaan, varhaiskasvatuksen työntekijöitä ovat muutkin koulutetut ammattilaiset kuin vain lastentarhanopettajat. Jopa suurin osa lastentarhanopettajista on sitä mieltä, että työntekijöiden koulutustason nostamisella ei tehdä ihmeitä.


Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan

Eduskunta päätti joulukuussa 2015 rajata lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Muutos astui voimaan 1.8.2016. Hallitus myös kasvatti valtioneuvoston asetusmuutoksella päiväkodin yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja siten, että kolme vuotta täyttäneitä lapsia voi yhdellä kasvatusvastuullisella olla vastuullaan entisen seitsemän sijaan 1.8.2016 lukien kahdeksan. 

Kunnat voivat itse päättää, toteuttavatko ne päivähoidon leikkauksia vai eivät. Lapset eivät ole SuPerin mielestä tasa-arvoisessa asemassa keskenään, vaan asuinpaikka määrittää oikeuden varhaiskasvatuspalveluiden laatuun ja määrään. Samasta asiasta on esittänyt huolensa myös muun muassa lapsiasiavaltuutettu.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu täysipäiväinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus sekä yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentäminen, nämä ovat tervetulleita parannuksia. 


Varhaiskasvattajan päiväkirja - suomalaisten varhaiskasvattajien kuvauksia arjestaan

Julkaisussa kuvataan varhaiskasvattajien työtä päiväkodeissa. Jotta varhaiskasvatusta voidaan kehittää oikeaan suuntaan, tulee tuntea arki ja varhaiskasvatuksen kehittämiskohdat. Julkaisu on tarkoitettu niin päättäjille, lasten vanhemmille kuin muille asiasta kiinnostuneille kansalaisille.

Tutustu julkaisuun tästä >>SuPerin päivähoidon selvitys

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti laajan selvityksensä päivähoidosta keväällä 2013. Selvityksen mukaan ryhmäkokojen tulee olla pienemmät ja uuteen varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto. Ryhmäkokokattoa vaati 95 prosenttia kyselyyn vastanneista lähihoitajista.

Tutustu:

 

Teesit varhaiskasvatukseen

SuPer on laatinut teesit päivähoidon kehittämiseksi. Niissä todetaan, että lapsella on oikeus muun muassa leikkiin ja hyvään hoitoon sekä riittävän pieniin lapsiryhmiin.

 

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa -esite

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito edellyttää lapsikohtaista suunnitelmaa. Lähihoitajat ovat lääkehoidon toteutuksessa pätevimpiä. Tunne vastuusi ja ajankohtaiset ohjeet.

 

SuPer varhaiskasvatus löytyy myös Facebookista!

Ryhmä on tarkoitettu SuPerin jäsenille, jotka työskentelevät pienten lasten kanssa. Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kjaetaan ajatuksia varhaiskasvatuksesta. Tule keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia ajankohtaisista aiheista »Turvallisen lapsuuden puolesta

SuPerin kampanja Turvallisen lapsuuden puolesta -teemalla on painottanut lasten oikeutta hyvään päivähoitoon ja lapsuuteen. Riittävän pienet ryhmäkoot, turvallinen ja virikkeellinen toimintaympäristö sekä motivoituneet ja koulutetut työntekijät ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisimpiä edellytyksiä.

Tutustu kampanjan materiaaleihin: 

Tulosta värityskuva!

SuPerin Turvallisen lapsuuden puolesta -hahmo seikkailee värityskuvissa, joita voit tulostaa tästä: