SuPer varhaiskasvatuksessa

SuPer on mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta sekä toimii jäsentensä edunvalvojana. Tältä sivulta löydät SuPerin laatimia esitteitä ja oppaita varhaiskasvatuksen tueksi.

Yhä useampi SuPerin jäsen työskentelee varhaiskasvatuksessa lähihoitajana tai lastenhoitajana.

SuPer on mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta sekä toimii jäsentensä edunvalvojana.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. On tärkeää edistää tasa-arvoa, luoda turvallinen ja terveellinen ympäristö lapselle sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen laadun yksi tekijä on kasvatustyötä tekevien hyvä, tarpeenmukainen koulutus.

SuPer varhaiskasvatus löytyy myös Facebookista!

Ryhmä on tarkoitettu SuPerin jäsenille, jotka työskentelevät pienten lasten kanssa.
Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kjaetaan ajatuksia varhaiskasvatuksesta. 

Tule keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia ajankohtaisista aiheista »


Lähihoitajakoulutus antaa valmiudet toimia päivähoidossa

Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa työskentelee tuhansia toisen asteen koulutuksen saaneita lähihoitajia. Lähihoitajakoulutus on laadukas ja se antaa erinomaiset valmiudet toimia päivähoidossa.

Lisäksi lähihoitajat ovat päiväkodeissa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä. Moni lapsi tarvitsee väliaikaista tai jatkuvaa lääkitystä esimerkiksi allergiaan tai muuhun perussairauteen. Päivähoitoon kuuluu kasvatustyön lisäksi perustarpeista huolehtimista, johon sisältyy osalla lapsista lääkityksen antamista ja seuraamista.

Lähihoitajan opinnot sisältävät perusteet lapsen kasvun ja kehityksen sisällöistä, ohjaustaitoja sekä tavoitteellisen ja päivittäisissä toiminnoissa lasta tukevan ja ohjaavan työskentelyotteen. Lähihoitajan työn ydin on kantaa vastuu lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kokonaishyvinvoinnista.

Pedagogiikan ymmärtäminen ja hallinta kuuluvat lähihoitajan varhaiskasvatustyöhön, esimerkiksi ryhmänohjaustilanteissa. Pedagogiikka on mukana myös kaikessa toiminnassa lasten kanssa.


Koulutettua henkilökuntaa oltava riittävästi

Riittävän pieni ryhmäkoko on edellytys laadukkaalle päivähoidolle. Lasta on mahdotonta huomioida yksilöllisesti suurissa ryhmissä. Myös koulutettua henkilökuntaa on oltava riittävästi. Lapsen huomioiminen yksilöllisesti on ennaltaehkäisevää toimintaa, joilla torjutaan myöhemmin aiheutuvia suuria korjaavia kustannuksia.

Tavoitteelliseen ja turvalliseen toimintaan lasten kanssa tarvitaan taitoa ja tietoa, läsnäoloa, aikaa ja aidosti lapsista kiinnostuneita turvallisia hoitajia. Lähihoitajia tarvitaan kasvatustyöhön, hoivaan, läsnäoloon ja lasten perustarpeista huolehtimiseen. Lapsi tarvitsee tutun ja turvallisen aikuisen, joka on läsnä tässä ja nyt.


Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan

Eduskunta päätti joulukuussa 2015 rajata lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Kokoaikaisen paikan voi saada, jos perheen tilanne niin vaatii mm. sairauden tai muun syyn takia. Tästä päätöksen tekee varhaiskasvatuksen esimies. Muutos astui voimaan 1.8.2016.

Hallitus kasvatti valtioneuvoston asetusmuutoksella päiväkodin yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja siten, että kolme vuotta täyttäneitä lapsia voi yhdellä kasvatusvastuullisella olla vastuullaan entisen seitsemän sijaan 1.8.2016 lukien kahdeksan. Näin ryhmäkoko nousee 21 lapsesta 24:ään kokopäivähoidossa olevaan lapseen.

Kunnat voivat itse päättää, toteuttavatko ne päivähoidon leikkauksia vai eivät. Monet kunnat ratkaisivat asian talousarvion yhteydessä ja voivat päättää asiasta aina uudelleen.

Lapset eivät tule SuPerin mielestä olemaan tasa-arvoisessa asemassa keskenään jatkossa, vaan asuinpaikka määrittää oikeuden varhaiskasvatuspalveluiden laatuun ja määrään. Samasta asiasta on esittänyt huolensa myös muun muassa lapsiasiavaltuutettu.
 


SuPer mukana valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden valmistelussa

SuPer on ollut mukana ohjausryhmässä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden perustetyössä. Ohjausryhmä ohjasi Opetushallituksessa tehtävää perusteiden laadintatyötä.

Ryhmän tehtävänä oli muun muassa:

  • Linjata ja ohjata varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelutyötä.
  • Tuoda perustetyöhön laajaa yhteiskunnallista näkökulmaa.
  • Edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen.

Ohjausryhmä työskenteli 1.10.2015–31.12.2016. SuPerin edustajana ryhmässä oli asiantuntija Johanna Pérez.

Kiinnostuneet voivat lliittyä SuPerin varhaiskasvatuksen jäsenille perustettuun Facebook-ryhmään ja tuoda sitä kautta tietoa ja ideoita SuPeriin.

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden pohjalta tullaan uudistamaan myös paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat (vasu), joiden olisi tarkoitus tulla kunnissa käyttöön 1.8.2017. SuPer kannustaa jäseniään olemaan aktiivinen oman työpaikan vasujen suhteen.

Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on julkaisu lokakuussa 2016.
Lue lisää Opetushallituksen sivuilta »


SuPerin päivähoidon selvitys

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti laajan selvityksensä päivähoidosta keväällä 2013. Selvityksen mukaan ryhmäkokojen tulee olla pienemmät ja uuteen varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto. Ryhmäkokokattoa vaati 95 prosenttia kyselyyn vastanneista lähihoitajista.

Tutustu:

 

Teesit varhaiskasvatukseen

SuPer on laatinut teesit päivähoidon kehittämiseksi. Niissä todetaan, että lapsella on oikeus muun muassa leikkiin ja hyvään hoitoon sekä riittävän pieniin lapsiryhmiin.

 

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa -esite

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito edellyttää lapsikohtaista suunnitelmaa. Lähihoitajat ovat lääkehoidon toteutuksessa pätevimpiä. Tunne vastuusi ja ajankohtaiset ohjeet.

 

 

 Turvallisen lapsuuden puolesta

SuPerin kampanja Turvallisen lapsuuden puolesta -teemalla on painottanut lasten oikeutta hyvään päivähoitoon ja lapsuuteen. Riittävän pienet ryhmäkoot, turvallinen ja virikkeellinen toimintaympäristö sekä motivoituneet ja koulutetut työntekijät ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisimpiä edellytyksiä.

Tutustu materiaaleihin: 

Tulosta värityskuva!

SuPerin Turvallisen lapsuuden puolesta -hahmo seikkailee värityskuvissa, joita voit tulostaa tästä:


Tutustu myös viimeisimpiin SuPerin tiedotteisiin ja julkaisuihin varhaiskasvatuksesta »