SuPer varhaiskasvatuksessa

Yhä useampi SuPerin jäsen työskentelee varhaiskasvatuksessa lähihoitajana tai lastenhoitajana. SuPer on mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajan koulutusta sekä toimii jäsentensä edunvalvojana.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. On tärkeää edistää tasa-arvoa, luoda turvallinen ja terveellinen ympäristö lapselle sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen laadun yksi tekijä on kasvatustyötä tekevien hyvä, tarpeenmukainen koulutus.

Laki velvoittaa, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt. Silti lastenhoitajat eivät pääse heille tarpeelliseen täydennyskoulutukseen.


Lähihoitajan koulutus antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksessa

Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa työskentelee tuhansia toisen asteen koulutuksen saaneita lähihoitajia. Lähihoitajan koulutus on laadukas ja se antaa erinomaiset valmiudet toimia varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi lähihoitajat ovat varhaiskasvatuksessa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä. Moni lapsi tarvitsee väliaikaista tai jatkuvaa lääkitystä esimerkiksi allergiaan tai muuhun perussairauteen. Työhön kuuluu kasvatustyön lisäksi perustarpeista huolehtimista, johon sisältyy osalla lapsista lääkityksen antamista ja seuraamista.

Lähihoitajan koulutus sisältää perusteet lapsen kasvun ja kehityksen sisällöistä, ohjaustaitoja sekä tavoitteellisen ja päivittäisissä toiminnoissa lasta tukevan ja ohjaavan työskentelyotteen. Lähihoitajan työn ydin on kantaa vastuu lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kokonaishyvinvoinnista.

Pedagogiikan ymmärtäminen ja hallinta kuuluvat lähihoitajan varhaiskasvatustyöhön, esimerkiksi ryhmänohjaustilanteissa. Pedagogiikka on mukana myös kaikessa toiminnassa lasten kanssa.

Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on moniammatillista tiimityötä. Pedagoginen päävastuu lapsiryhmästä on varhaiskasvatuksen opettajalla, mutta toiminnan  suunnittelu, toteutus ja arviointi kuuluvat myös lastenhoitajan työnkuvaan. Lastenhoitajan työssä painottuvat yhteistyö lasten huoltajien kanssa, lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen sekä työskentely ennaltaehkäisevin menetelmin.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin ovat päteviä lähihoitajat (sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto) sekä lastenohjaajat (lapsi- ja perhetyön perustutkinto).

Tutustu tarkemmin Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa -esitteeseen (PDF).


Koulutettua henkilökuntaa oltava riittävästi varhaiskasvatuksessa

Riittävän pieni ryhmäkoko on edellytys laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Lasta on mahdotonta huomioida yksilöllisesti suurissa ryhmissä. Myös koulutettua henkilökuntaa on oltava riittävästi. Lapsen huomioiminen yksilöllisesti on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla torjutaan myöhemmin aiheutuvia suuria korjaavia kustannuksia.

Tavoitteelliseen ja turvalliseen toimintaan lasten kanssa tarvitaan taitoa ja tietoa, läsnäoloa, aikaa ja aidosti lapsista kiinnostuneita turvallisia hoitajia. Lähihoitajia tarvitaan kasvatustyöhön, hoivaan, läsnäoloon ja lasten perustarpeista huolehtimiseen. Lapsi tarvitsee tutun ja turvallisen aikuisen, joka on läsnä tässä ja nyt.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Tiedote 5.3.2019

Varhaiskasvatuslaista on poistettava pykälä, joka sallii alituksen henkilöstömitoituksessa

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus vaatii koulutetun henkilöstön jatkuvan läsnäolon. Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen, mitä ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty laissa. Päiväkodeissa on usein tilanne, ettei aikuisia ole läsnä sitä määrää, jonka lainsäätäjä on tarkoittanut.


Varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso

SuPer totesi varhaiskasvatuslain lausunnossaan ja lausuntotiivistelmässään (16.3.2018), että varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuret ryhmät.

SuPer esitti lausunnossaan henkilöstön ja lasten suhdeluvun palauttamista kolme vuotta täyttäneiden osalta siten, että yhtä koulutettua työntekijää kohden saisi olla seitsemän yli kolmevuotiasta lasta (suhdeluku 1/7). SuPer esitti myös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamista. Nämä parannukset toteutuvat.

SuPer lähetti 8.2.2018 avoimen kirjeen ministeri Grahn-Laasoselle varhaiskasvatuslaista. Kirjeessä todetaan, varhaiskasvatuksen työntekijöitä ovat muutkin koulutetut ammattilaiset kuin vain varhaiskasvatuksen opettajat, joista jopa suurin osa on sitä mieltä, että työntekijöiden koulutustason nostamisella ei tehdä ihmeitä.

Varhaiskasvattajan päiväkirja – suomalaisten varhaiskasvattajien kuvauksia arjestaan

Julkaisussa kuvataan varhaiskasvattajien työtä päiväkodeissa. Jotta varhaiskasvatusta voidaan kehittää oikeaan suuntaan, tulee tuntea arki ja varhaiskasvatuksen kehittämiskohdat. Julkaisu on tarkoitettu niin päättäjille, lasten vanhemmille kuin muille asiasta kiinnostuneille kansalaisille.

Tutustu Varhaiskasvattajan päiväkirja -julkaisuun (PDF)


SuPerin selvitys päivähoidon tilastaSuPerin päivähoidon selvityksen kansi

SuPer julkisti laajan selvityksensä päivähoidosta keväällä 2013. Selvityksen mukaan ryhmäkokojen tulee olla pienemmät ja uuteen varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto. Ryhmäkokokattoa vaati 95 prosenttia kyselyyn vastanneista lähihoitajista.

Tutustu:

 

 

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa -esiteLääkehoito varhaiskasvatuksessa -esitteen kansi

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito edellyttää lapsikohtaista suunnitelmaa. Lähihoitajat ovat lääkehoidon toteutuksessa pätevimpiä. Tunne vastuusi ja ajankohtaiset ohjeet.


SuPer varhaiskasvatus löytyy myös Facebookista!

Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja jaetaan ajatuksia varhaiskasvatuksesta. Tule keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia ajankohtaisista aiheista.


SuPer varhaiskasvatus -hahmoLeikkipäivä-verkosto

SuPer on mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton luotsaamassa Leikkipäivä-verkostossa. Innostamme ja aktivoimme kaikenikäisiä ihmisiä mukaan yhteiseen iloon.


Turvallisen lapsuuden puolesta

SuPerin kampanja Turvallisen lapsuuden puolesta -teemalla on painottanut lasten oikeutta hyvään varhaiskasvatukseen ja lapsuuteen. Riittävän pienet ryhmäkoot, turvallinen ja virikkeellinen toimintaympäristö sekä motivoituneet ja koulutetut työntekijät ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisimpiä edellytyksiä.

Tutustu kampanjan materiaaleihin (PDF-tiedostot): 

Tulosta värityskuva!

SuPerin Turvallisen lapsuuden puolesta -hahmo seikkailee värityskuvissa, joita voit tulostaa PDF-tiedostoista: