Superilainen yksityissektorilla

Merkittävä osa superilaisista työskentelee yksityisellä sektorilla. Yksityissektorin toimijoilla tarkoitetaan kaikkia yksityisiä palveluntuottajia, yrityksiä, järjestöjä, säätiöitä ja osuuskuntia, jotka tuottavat hyvinvointipalveluja. Näiden toimijoiden rooli on kasvanut merkittävästi viime vuosina, koska kunnat ostavat yksityisiltä toimijoilta yhä enemmän palveluja.

Ominaista yksityiselle sektorille on pienten työnantajien suuri lukumäärä etenkin sosiaalialalla. Toisaalta viime vuosina toimintaa on myös keskittynyt paljon suurille toimijoille. Oman haasteensa tuo se, että järjestäytymättömiä työnantajia on paljon ja vakiintunut luottamusmiesjärjestelmä puuttuu monilta työpaikoilta. Toisaalta toiminnan valvonta ei ole riittävää.


Miten SuPer palvelee yksityissektorilla työskenteleviä jäseniä?

SuPerin jäsenenä varmistat, että sinua kohdellaan oikeudenmukaisesti työsuhteeseesi liittyvissä asioissa. Ammattiliiton jäsenenä saat tarvittaessa neuvoja ja voit pyytää apua luottamusmieheltä, ammattiosastosta tai SuPerin toimistosta.

Riita-asioissa voit saada liitolta oikeusapua.

Yksityissektorin palvelunumero päivystää
maanantaista torstaihin klo 9–13 numerossa 09 2727 9171.

Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sopimusedunvalvonnan yhteydenottolomakkeella.

Jos et ole vielä jäsen, liity SuPerin jäseneksi!


Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry

SuPer kuului aiemmin yhdessä Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOn ja Tehyn kanssa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:hyn. 

Kuntasektorin ja yksityisen sote-sektorin neuvottelujärjestöt KoHo ja TSN yhdistyivät 18.3.2020. Uusi neuvottelujärjestö on nimeltään Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Se korvaa jatkossa Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n sekä yksityissektorilla toimineen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry:n. Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat kaikki aiemmat neuvottelujärjestöissä mukana olleet liitot eli SuPer ry, Tehy ry, Erto ry sekä SPAL ry.

Lisätietoa uudesta neuvottelujärjestöstä »

Luottamusmies

Luottamusmies on sinua varten. Työehtosopimuksissa on sovittu myös luottamusmiestoiminnasta (luottamusmiessopimus). Sopimuksen mukaan TSN:n jäsenliitoilla on oikeus valita yhteinen luottamusmies, joka edustaa kaikkien kolmen ammattiliiton jäseniä työpaikalla.

Jos sinulla on epäselvyyksiä työsuhteeseesi liittyvissä asioissa (työsopimus, palkka, työaika tms.) eikä asia selviä esimiehen kanssa, ota yhteyttä luottamusmieheen. Luottamusmies pitää huolta siitä, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Hän on myös liiton ja TSN:n yhteyshenkilö työpaikalla.

Jos työpaikallasi ei ole TSN:n luottamusmiestä, kannattaa asia ottaa puheeksi ja käynnistää luottamusmiesvaalit (ks. luottamusmiesvaaliohjeet). 

Luottamusmies saa tehtäväänsä koulutuksen liiton tai TSN:n yhteisillä kursseilla.

Sinua askarruttavissa asioissa voit myös kääntyä ammattiosastosi puoleen.


Työehtosopimus

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön sekä työnantajien tai työnantajien järjestön välinen sopimus työehdoista. Työehtosopimuksessa sovitaan esimerkiksi palkkoihin, työaikaan, vuosilomiin, sairauslomiin sekä paikalliseen sopimiseen liittyvistä asioista.

Työehtosopimuksella sovitaan paremmista ehdoista kuin mitä laki työntekijöille turvaa. Työehtosopimus tulee löytyä jokaiselta työpaikalta.
 
Työntekijän ja työnantajan välisellä työsopimuksella ei voida sopia asioista huonommin kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on asioista sovittu. Jo työsopimusta solmittaessa on syytä selvittää mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan.

Yksityissektorilla työskentelevän superilaisen työsuhteen ehdot määräytyvät pääsääntöisesti seuraavien työehtosopimusten mukaan:

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES) noudatetaan mm. yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä, kotipalvelussa, päivähoidossa sekä erilaisissa muissa sosiaalialan yksiköissä.
 
Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TPTES) noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja työterveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä.
 
Terveyspalvelualan ja Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukset ovat yleissitovia, mikä tarkoittaa, että työnantajaliittoihin kuulumattomatkin työnantajat ovat velvollisia noudattamaan niitä. Katso työehtosopimukset, ne löytyvät myös osoitteesta www.finlex.fi.
 
Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta
AVAINTES:iä (entinen PTY-sopimus) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä ja säätiöissä sekä muissa yhteisöissä ja säätiöissä sekä yksityisillä palvelujentuottajilla, jotka ovat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n työehtosopimustanoudatetaan YTHS:n palveluksessa työskenteleviin työntekijöihin.
 
SEURE-sopimusta noudatetaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n työntekijöihin.
 
Työterveyslaitosta koskevaa työehtosopimusta noudatetaan Työterveyslaitoksen palveluksessa oleviin työntekijöihin.
 
Superilaisia työskentelee myös muilla yksityisillä sopimusaloilla, kuten esimerkiksi sairaankuljetuksessa, hammashoidossa ja henkilökohtaisina avustajina.


Paikallinen sopiminen

Työehtosopimukset antavat yhä enemmän mahdollisuuksia sopia työehtosopimukseen sisältyvistä asioista paikallisesti eli työpaikkatasolla. Tarpeet paikalliselle sopimiselle vaihtelevat eri työpaikoilla.

Paikallisen sopimuksen neuvottelee yleensä luottamusmies. Paikallisia sopimuksia voidaan tehdä muun muassa työaikoihin (työvuoron ja työaikajakson pituus, työaikapankki), palkkaukseen (hälytysraha) ja vuosilomaan (vuosiloman säästäminen) liittyvissä asioissa.

Myös osa työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista on voitu sopia työpaikkatasolla neuvoteltavaksi. Tutustu paikallisen sopimisen oppaaseen (2017) »


Tutustu myös Yksityissektori tutuksi -oppaaseen »