SuPer lähihoitajakoulutuksen asialla

Lähihoitajaksi valmistuneet ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita ammattilaisia.

Lähihoitajaksi ei sovi kuka tahansa

Lähihoitajan työ ei sovi kenelle tahansa: työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä, jossa tarvitaan laaja-alaisen tiedon lisäksi myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja riittävää kielitaitoa.  

Lähihoitajan työssä vaaditaan myös hyvää terveyttä, motivaatiota ja eettisyyttä. Lähtökohtana on aina ihmisen kunnioitus ja tunnistettuihin avun ja hoidon tarpeisiin vastaaminen. Lähihoitajat tekevät päivittäin päätöksiä, joilla on vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin. Työ edellyttää pohdintaa ja tietoisia ratkaisuja, joita tehdään itsenäisesti, yhteistyössä asiakkaiden ja tiimin kanssa.

Hoiva-avustajien koulutuksen tarve on välillisissä tukipalvelutehtävissä, ei hoiva- eikä hoitotyössä – SuPerin ja Tehyn kannanotto Opetushallitukselle.

Mielipide 12.8.2020: Koulutuksen taso pitää turvata myös koronakriisin aikana

Lue myös:


SuPer: Lähihoitajakoulutuksen laatu tulee säilyttää tulevaisuudessakin

SuPer painottaa, että lähihoitajakoulutuksen laatu tulee säilyttää tulevaisuudessakin.

Siksi SuPer edellyttää, että:

 • käyttöön otetaan pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet, jotta alalle soveltumattomat karsitaan jo ennen opintojen alkamista. 
 • osaamisvaatimuksista ei tingitä SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa, jotta valmistuvilla on työelämään siirtyessään työssä tarvittavat tiedot ja taidot
 • työpaikkaohjaajille tulee osoittaa lisää resursseja ja koulutusta, jotta aidosti voidaan taata oppilaan laadukas ohjaus ja opettajilla tulee olla mahdollisuus työpaikalla opiskelevien opiskelijoiden ohjaukseen
 • turvataan mahdollisuus laadukkaaseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 • jo hankittua ammattitaitoa ja osaamista tulee saada käyttää laaja-alaisesti.

Soveltuvuuskokeet palautetaan

Lähihoitaja on vastuussa asiakkaan turvallisuudesta ja terveydestä. SuPer on edellyttänyt, että kaikkiin SORA-lainsäädännön piiriin kuuluviin tutkintoihin on otettava käyttöön pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet. Vain näin huomataan riittävän ajoissa ne hakijat, jotka ovat alalle soveltumattomia ja mahdollisesti tuen tarpeessa. Näin voidaan myös paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 8.2.2019 soveltuvuuskokeiden palauttamisesta sote-ammattilaisten koulutukseen.

SuPer vaatii, että soveltuvuuskokeista tulee pakollisia kaikille koulutuksen järjestäjille.

SuPer on mukana työelämätoimikunnassa, ennakointifoorumissa ja muissa työryhmissä vaikuttamassa lähihoitajakoulutuksen kehittämiseen ja laatuun.

Tutustu SuPerin selvitykseen Ammatti vaatii ammattitaitoa.


Lähihoitajan eettiset ohjeet 2019Lähihoitajan eettiset ohjeet

SuPer on 90-luvulta saakka laatinut eettiset ohjeet (pdf) ja lähihoitajan lupauksen (png). Lähihoitajan eettiset periaatteet ovat:

 • ihmisarvon kunnioittaminen
 • ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • oikeudenmukaisuus
 • tasa-arvo
 • vastuullisuus ja
 • yhteisöllisyys.

 


Lausunnot

SuPer vaikuttaa laadukkaan lähihoitajakoulutuksen puolesta myös mm. antamalla lausuntoja, osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin ja työryhmien työskentelyyn ja päättäjätapaamisiin. Yhteistyötä tehdään myös lähihoitajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.


Tiedotteet

14.5.2020

Tehy ja SuPer: Hoiva-avustajien koulutuksen tarve on välillisissä tukipalvelutehtävissä, ei hoiva- eikä hoitotyössä

Tehy ja SuPer jättivät 14.5.2020 Opetushallitukselle lausuman hoiva-avustajien koulutusmallista. 

20.2.2019

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Soveltuvuuskokeille on turvattava rahoitus

− Soveltuvuuskokeen käyttöä ei saa jättää oppilaitosten harkinnan varaan, vaan sen on oltava pakollista kaikille koulutuksen järjestäjille. Kokeiden käyttöönotolle on myös varmistettava rahoitus.

8.2.2019

SuPerin puheenjohtaja Paavola on tyytyväinen soveltuvuuskokeiden palauttamiseen

− Valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoista on alalle soveltuvia. Soveltuvuuskokeiden poisjäämisen myötä alalle on kuitenkin ohjattu myös sinne soveltumattomia. Asiakas- ja työturvallisuus ovat asioita, joista ei voida tinkiä missään tilanteessa. On myös alalle hakeutuvan etu, että hänet ohjataan muulle alalle, jos hän on soveltumaton sosiaali- ja terveysalan työhön, Paavola sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan asetusmuutoksen myötä ministeriö käynnistää yhtenäisen valtakunnallisen soveltuvuuskokeen valmistelun sote-alalle.

24.1.2019

SuPer kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Ammatillisen osaamisen taso on pidettävä korkeana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on ylpeä lähihoitajien ammatillisesta osaamisesta. Vahva osaaminen on hyvän hoidon sekä asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden edellytys. Se auttaa myös sopeutumaan tulevaisuuden muutostilanteissa, joita väistämättä on edessä sote-sektorilla.  Koulutuksen laatu on pidettävä korkeana myös tulevaisuudessa.

11.1.2019

SuPer esittää pakollisia soveltuvuuskokeita ja valtakunnallista loppukoetta lähihoitajatutkintoon

SuPer vaatii pakollisia, karsivia soveltuvuuskokeita ja valtakunnallista loppukoetta lähihoitajatutkintoon. Kaikkea hoitotyötä ohjaavat ihmisoikeudet, hoitotyön arvot, eettiset periaatteet ja ohjeet.

29.11.2018

SuPerin edustajisto vaatii karsivia soveltuvuuskokeita takaisin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari on tyytyväinen, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen on luvannut palauttaa soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutukseen.

7.11.2018

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Suomen on pidettävä kiinni korkeatasoisesta ammatillisesta osaamisesta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korostaa vahvan ammatillisen osaamisen merkitystä. Korkeatasoinen osaaminen on edellytys Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden sekä yksilön työllistymisen, työhyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta.

22.10.2018

SuPerin puheenjohtaja Sija Paavola on tyytyväinen soveltuvuuskokeiden paluuseen

Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen lupaukseen palauttaa soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutukseen. SuPer vaatii myös muiden epäonnistuneiden säästötoimenpiteiden perumista.

7.3.2018

SuPer: Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu – opiskelijoiden ohjaaminen otettava huomioon henkilöstön määrässä

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuoden vaihteessa. Uuden lain tavoitteena on vastata nopeammin työelämän muutoksiin ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Uudistuksessa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa ja opetusmenetelmät kehittyvät digitalisaation myötä. Koulutus on entistä räätälöidympää.

24.11.2017

SuPerin edustajisto: Ammatillinen osaaminen turvattava koulutusreformissa

SuPerin edustajisto on huolissaan koulutusreformin vaikutuksista lähihoitajakoulutukseen. Lähiopetustunteja vähennetään, jolloin opiskelijoiden teoriaosaamisen taso kärsii. Työssä oppimisen osuutta lisätään, jolloin työpaikkaohjaajien työmäärä ja vastuu kasvavat. Työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen toteuttamisesta. 

9.5.2017

SuPer: Lähihoitajien koulutuksesta ei ole varaa tinkiä

Ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa, jotta työelämän tarpeisiin voitaisiin vastata ja samalla säästää satoja miljoonia. Suunnitellut säästöt vaarantavat niin koulutuksen laadun kuin ammattiosaamisenkin. – On valittava, kumpi on tärkeämpää: säästöt vai turvallisuus. Lähihoitajien koulutuksesta ei ole varaa tinkiä, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa. SuPer edellyttää, että käyttöön otetaan pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet ja osaamisvaatimuksista ei tingitä SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa.

14.2.2017

SuPerin puheenjohtaja opintopäivillä 14.-15.2: Lähi- ja perushoitajat ovat huippuammattilaisia, koulutuksesta ei saa leikata

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii koulutukseen kohdistuvien säästöjen lopettamista. – On lyhytnäköistä leikata tulevaisuuden menestystekijöistä. Hyvä, laadukas koulutus on yksi Suomen keskeisistä kilpailutekijöistä. Tästä on pidettävä kiinni myös tulevina vuosina, Paavola sanoi avajaispuheessaan SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä Tampereella tänään.

11.1.2017

JHL, OAJ, SuPer ja Tehy esittävät pakollisia soveltuvuuskokeita

Ammattiliitot JHL, OAJ, SuPer ja Tehy ovat tänään jättäneet opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle esityksen soveltuvuuskokeista. Liitot vaativat, että ammatillisen koulutuksen reformin ja sote-uudistuksen yhteydessä säädetään SORA-opintoihin pakolliset soveltuvuuskokeet. SORA-tutkinnot johtavat ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Liittojen mielestä soveltuvuus alalle pitää arvioida jo ennen opintojen alkamista.

24.11.2016

SuPerin edustajisto 24.-25.11: Hoitajien ammattitaidolla on suuri vaikutus laatuun ja kustannuksiin

SuPerin edustajisto vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä säätämään pakollisiksi karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet SORA-tutkintoihin. SORA-tutkinnot tuottavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle ammattilaisia tehtäviin, joissa työtä tehdään lasten parissa, haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden ja potilaiden kanssa ja usein yksin ihmisten kodeissa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tarkoitus on karsia alalle soveltumattomat opiskelijat riittävän ajoissa. Laatua ei voi turvata ilman ammattitaitoa.

30.3.2016

SuPerin selvitys: Pääsy- ja soveltuvuuskokeet säilytettävä lähihoitajakoulutuksessa

SuPerin jäsenet ovat huolissaan lähihoitajakoulutuksen laadusta tulevaisuudessa, sillä yhä useampi koulutuksen järjestäjä on luopunut pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Koulutuksen laatu on suorassa yhteydessä asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun. SuPer teki jäsenilleen koulutuskyselyn, jolla haettiin vastauksia siihen, miten lähihoitajan korkeatasoinen ammattitaito voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeita välttämättöminä. 

 


Mielipidekirjoitukset ja kolumnit

Mielipide 26.10.2020

Mielipide: Lähihoitajien koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni

Mielipide 12.8.2020

Koulutuksen taso pitää turvata myös koronakriisin aikana

Mielipide 10.9.2019

Ammattitaitoiset työkaverit parantavat työssäjaksamista

Mielipide 23.4.2019

Mielipide: Lähihoitajakoulutuksessa on tällä hetkellä liian vähän lähiopetusta

Mielipide 12.4.2019

Lähihoitajakoulutukseen saatava pakolliset soveltuvuuskokeet

Mielipide 28.1.2019

Lähihoitajilla on keskeinen merkitys hyvinvointipalvelujen tuottajina

Kolumni 4.1.2019

Ohjaaja tarvitsee aikaa opiskelijalle

Ohjaaja on opiskelijalle todella tärkeä henkilö, ja esimiehen on huomioitava tämä työvuorolistoja suunnitellessaan. Opiskelijan ohjaamiseen on annattava aikaa.

Mielipide 17.12.2018

Raha ei saa olla esteenä turvalliselle hoidolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt olla esittämättä soveltuvuuskokeita lähihoitajakoulutukseen, vaikka alalle hakeutuu entistä enemmän soveltumattomia opiskelijoita. 

Kolumni 27.9.2018

Ammattikoulutus on pinteessä

Mihin ammattikoulutusta ollaan oikeastaan viemässä? Koko tämän vuoden olemme saaneet lukea monista eri lähteistä, miten ammattikoulun rahoitusta ja siten myös toimintatapaa on muutettu. Toimintatapa, jossa ensin vähennettiin rahoitusta ja rahoituspohjaan suunniteltiin koulutus, on kestämätön.

Kolumni 4.5.2018

Ammatin arvostus lähtee itsestä

Kuka muistaa sen päivän, kun sai tutkintotodistuksen käteen ja pääsi uuteen työpaikkaan? Itse ainakin muistan olleeni todella ylpeä omasta ammatistani ja oikeastaan myös tyytyväinen, kun pääsin töihin juuri sellaiseen työpaikkaan, mihin olin halunnut.

Kolumni 6.4.2018

Mitä ammattitaitoa tarvitaan tulevaisuudessa?

Sote- ja maakuntauudistus joko tulee tai ei, mutta mikään ei enää muuta sitä, että valtavia muutoksia on tiedossa. Perusammattitaito on ehdoton vaatimus, mutta sen oheen vaatimuksia tulee lisää. Kysymys kuuluukin, kuka näihin lisävaatimuksiin kouluttaa ja miten?

Kolumni 2.3.2018

Superilaisen ammattitaito pitää tunnustaa

Aina kun tulee vaalit, ihan mitkä vain, kaikki puolueesta riippumatta lupaavat huomattavaa parannusta sosiaalihuoltoon, terveydenhoitoon, lastenhoitoon ja tietysti koulutukseen. Tai ainakin luvataan, että näistä ei enää leikata. Samoin todetaan, että hoitohenkilöstön työ on todella arvokasta ja että esimerkiksi lähihoitajat ovat vanhustyön tukiranka.

Mielipidekirjoitus 23.10.2017

Lähihoitajien on päästävä edelleen työharjoittelujaksoille erikoissairaanhoitoon (pdf)

Lähihoitajien osaamista ollaan kaventamassa poliittisella päätöksellä. Työnantajat eivät enää saa korvausta lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelujen ohjauksesta vuoden 2018 alusta. Päätös on osa ammatillisen koulutuksen reformia, jota voidaan kutsua jopa sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan toisen asteen tutkintojen alasajoksi.

Kolumni 6.10.2017

Koulutusuudistus on kohtalonkysymys

Monesta superilaisesta saattaa tuntua, ettei jaksa enää lukea tästä aiheesta. Silti kannattaa, sillä asia koskettaa juuri sinua. Ammatillisen koulutuksen muutokset tulevaisuudessa koskettavat meitä kaikkia, nyt töissä olevia ja tulevia. Kyse on ammattimme arvostuksesta ja sen tulevaisuudesta. Minusta sen puolesta kannattaa ihan työpaikkatasolla taistella.

Kolumni 1.9.2017

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa meitä

Superilaiset ovat toisen asteen terveys- ja sosiaalialan sekä kasvatuksen ammattilaisia ja siksi koulutusuudistus koskee meitä voimakkaasti. Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja lisätään. Samalla puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Näin lukee toimintasuunnitelmassa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi.

Kolumni 24.3.2017

Lähiopetuksesta säästäminen vaarantaa tulevaisuuden ammattilaisten osaamisen

Ammatillisen työryhmän puheenjohtaja Saija Leiding ja ammatillisen työryhmän jäsen Penni Pietilä Äidinkielen opettajain liitosta ottivat kantaa (HS 20.3.) ammatillisen koulutuksen reformiin. Kirjoittajien mukaan ammatillisen koulutuksen uudistamista koskevassa keskustelussa on unohdettu opiskelijoiden ja opettajien näkökulma.

Mielipidekirjoitus 3.3.2017

Onko koulutusta ilman opetusta? (pdf)

Tuleva ammatillisen koulutuksen uudistus puhututtaa niin yhteiskunnassa kuin SuPerissakin. Hallituksen ajaman uudistuksen myötä on tarkoitus säästää paljon rahaa. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on siirtää yhä suurempi osuus oppimisesta työpaikoille, jolloin lähiopetus oppilaitoksissa vähenee entisestään.

Mielipidekirjoitus 25.11.2016

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet auttavat hyvän hoidon turvaamisessa (pdf)

SuPer vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä säätämään pakollisiksi karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet SORA-tutkintoihin.


Ammatti vaatii ammattitaitoa -esitteen kansiAmmatti vaatii ammattitaitoa

SuPer selvitti jäsenten näkemyksistä lähihoitajakoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu SuPerin selvitykseen Ammatti vaatii ammattitaitoa (pdf) (Selvitys SuPerin jäsenten näkemyksistä lähihoitajakoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa, 2016).

Sosiaali- ja terveysalan työelämätoimikunnan (oph.fi) tärkein tehtävä on varmistaa lähihoitajakoulutuksen näyttöjen laatua. SuPerin asiantuntija Soili Nevala on toimikunnan jäsen ja varapuheenjohtaja.