SuPer lähihoitajakoulutuksen asialla

Lähihoitajaksi valmistuneet ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita ammattilaisia.

Lähihoitajan työ ei sovi kenelle tahansa: työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä, jossa tarvitaan laaja-alaisen tiedon lisäksi myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja riittävää kielitaitoa.  

Lähihoitajan työssä vaaditaan myös hyvää terveyttä, motivaatiota ja eettisyyttä. Lähtökohtana on aina ihmisen kunnioitus ja tunnistettuihin avun ja hoidon tarpeisiin vastaaminen.

Lähihoitajat tekevät päivittäin päätöksiä, joilla on vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin. Työ edellyttää pohdintaa ja tietoisia ratkaisuja, joita tehdään itsenäisesti, yhteistyössä asiakkaiden ja tiimin kanssa.

Tutustu myös:

lähihoitaja on moniosaaja


SuPer: Lähihoitajakoulutuksen laatu tulee säilyttää tulevaisuudessakin

SuPer painottaa, että lähihoitajakoulutuksen laatu tulee säilyttää tulevaisuudessakin.

Siksi SuPer edellyttää, että:

 • käyttöön otetaan pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet, jotta alalle soveltumattomat karsitaan jo ennen opintojen alkamista. 
 • osaamisvaatimuksista ei tingitä SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa, jotta valmistuvilla on työelämään siirtyessään työssä tarvittavat tiedot ja taidot
 • työpaikkaohjaajille tulee osoittaa lisää resursseja ja koulutusta, jotta aidosti voidaan taata oppilaan laadukas ohjaus ja opettajilla tulee olla mahdollisuus työpaikalla opiskelevien opiskelijoiden ohjaukseen
 • turvataan mahdollisuus laadukkaaseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 • jo hankittua ammattitaitoa ja osaamista tulee saada käyttää laaja-alaisesti.

Soveltuvuuskokeet palautetaan

Lähihoitaja on vastuussa asiakkaan turvallisuudesta ja terveydestä. SuPer on edellyttänyt, että kaikkiin SORA-lainsäädännön piiriin kuuluviin tutkintoihin on otettava käyttöön pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet. Vain näin huomataan riittävän ajoissa ne hakijat, jotka ovat alalle soveltumattomia ja mahdollisesti tuen tarpeessa. Näin voidaan myös paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti (8.2.2019) soveltuvuuskokeiden palauttamisesta sote-ammattilaisten koulutukseen. SuPer vaatii, että soveltuvuuskokeista tulee pakollisia kaikille koulutuksen järjestäjille.

SuPer on mukana työelämätoimikunnassa, ennakointifoorumissa ja muissa työryhmissä vaikuttamassa lähihoitajakoulutuksen kehittämiseen ja laatuun.

Tutustu SuPerin selvitykseen Ammatti vaatii ammattitaitoa.


Lähihoitajan eettiset ohjeet

SuPer on 90-luvulta saakka laatinut eettiset ohjeet (pdf) ja lähihoitajan lupauksen (png). Lähihoitajan eettiset periaatteet ovat:

 • ihmisarvon kunnioittaminen
 • ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • oikeudenmukaisuus
 • tasa-arvo
 • vastuullisuus ja
 • yhteisöllisyys.  

Lausunnot

SuPer vaikuttaa laadukkaan lähihoitajakoulutuksen puolesta myös muun muassa antamalla lausuntoja, osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin ja työryhmien työskentelyyn ja päättäjätapaamisiin. Yhteistyötä tehdään myös lähihoitajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.


Tiedotteet


Mielipidekirjoitukset ja kolumnit


Ammatti vaatii ammattitaitoa -esitteen kansiAmmatti vaatii ammattitaitoa

SuPer selvitti jäsenten näkemyksistä lähihoitajakoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu SuPerin selvitykseen Ammatti vaatii ammattitaitoa (pdf) (Selvitys SuPerin jäsenten näkemyksistä lähihoitajakoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa, 2016).

Sosiaali- ja terveysalan työelämätoimikunnan (oph.fi) tärkein tehtävä on varmistaa lähihoitajakoulutuksen näyttöjen laatua.