SuPer vammaispalvelutyössä

SuPer on mukana vammaispalvelussa

 • arvostamme vammaispalvelutyötä ja pyrimme lisäämään sen vetovoimaisuutta
 • vaikutamme koulutukseen, jotta lähihoitajaopiskelijat kiinnostuvat vammaistyön osaamisalasta
 • pidämme tärkeänä vammaispalvelujen osaamisalaa ja haluamme tukea, kannustaa ja motivoida omalta osaltamme vammaispalveluissa työskenteleviä superilaisia
 • edistämme vammaispalveluissa työskentelevien superilaisten työoloja ja työhyvinvointia
 • osallistumme erilaisiin koulutus- ja infotilaisuuksiin sekä olemme aktiivisia vaikuttamistyössä
 • seuraamme lainsäädännön kehitystä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osallistumme yhteiskunnallisiin foorumeihin
 • järjestämme koulutuksia, tapaamisia ja teemailtoja
 • rakennamme yhteistyötä eri sektoreiden ja päättäjien kanssa
 • tuemme vammaispalveluissa työskenteleviä superilaisia, vaikutamme työehtoihin ja työoloihin.
   


Selvitys superilaisista vammaispalveluissa

SuPer toteutti jäsenkyselyn vammaispalvelutyössä toimivien jäsenten parissa huhtikuussa 2014. Kyselyllä kartoitettiin jäsenten kokemia ammatillisia haasteita ja näkemyksiä vammaispalvelujen laadusta ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta.

Vastauksista selviää, että henkilökunnan määrä ei ole riittävä nykyiset vaatimukset täyttävään vammaistyöhön. Itsemääräämisoikeuden vahvistumisen myötä on entistä tärkeämpää arvioida vammaispalveluissa tarvittavan vammaistyöhön koulutetun ja perehtyneen henkilökunnan määrä.

Vetovoimaisuus hakeutua vammaispalvelualalle on viime vuosina hiipunut. Selvityksessä käy ilmi, että 72 prosenttia vastaajista on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa vammaispalvelutyössä. Tämä ei lisää vetovoimaisuutta tai alan houkuttelevaisuutta.

Selvityksen perusteella vammaisten oikeudet näyttävät toteutuvan hyvin. Tulos kertoo vammaistyössä toimivien työntekijöiden hyvästä ammattietiikasta ja ammattitaidosta.

Kysely lähetettiin lähes 2000 jäsenelle. Kyselyyn vastasi 646 henkilöä, jolloin vastausprosentti oli 32.


 

Lähihoitaja Jarkko Koivisto: Vammaistyössä korostuu monimuotoisuus

1) Kuka olet ja missä työskentelet?
Olen Jarkko Koivisto 28-vuotias lahtelainen lähihoitaja. Työskentelen Eteva kuntayhtymän palveluksessa. Toimintayksikkönä on Lahden kehitysvammapsykiatrian palvelut, jotka ovat osa Eteva kuntayhtymän erityispalveluita.

Tarjoamme asiakkaillemme kriisi-, intensiivi- ja pitkäkestoisen kuntoutuksen jaksoja tilanteissa, joissa asiakkaan elämä on kotona tai asumispalveluissa kriisiytynyt ja perusterveydenhuollon palvelut ovat riittämättömät asiakkaan auttamiseksi.

Lisäksi toimin SuPerin pääluottamusmiehenä. Olen työskennellyt kehitysvammaisten parissa vuodesta 2005.

2) Miksi valitsit juuri vammaistyön kaikista lähihoitajakoulutuksen osaamisaloista?
Ajauduin vammaistyöhön aikaisempien opiskeluideni kautta. Opiskelin liikunnan perustutkintoa, jossa syvennyin erityisryhmien liikuntaan. Harjoittelussa olin Pääjärven kuntayhtymän (nyk. Eteva kuntayhtymä) Ronnin keskuslaitoksella.

Jäin kesätöihin toimintayksikköön. Kesätyöt venyivät ja johtivat uuden ammatin opiskeluun eli opiskelin lähihoitajaksi. Opiskellessa valitsin osaamisalaksi tarkoituksella päihde- ja mielenterveyden linjan, koska varsinainen työkokemus oli vammaispuolelta jo useammalta vuodelta. Tarkoituksena oli täydentää osaamista mahdollisimman laaja-alaiseksi asiakaskunnan erityistarpeiden mukaan.

3) Mikä on mielestäsi vammaistyön erityispiirre ja mitä työ vaatii tekijältään?
Vammaistyö vaatii perushoitotyön taitojen lisäksi erityistä "herkkyyttä" aistia toista ihmistä. Asiakkaiden kommunikaation ja/tai ymmärryksen vaikeudet vaativat lähityöntekijältä osaamista ja ymmärrystä, teknisiä taitoja (kommunikaatiomenetelmät) kuin myös päättelykykyä sekä luovuutta.

Vammaistyössä korostuu työn monimuotoisuus. Osaamista tarvitaan laajasti perussairauksista harvinaisiin syndroomiin. Lisäkoulutusta on tarjolla mukavasti ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ne ovat välttämättömiä.

Työtä on laaja-alaisesti hoidolliseen painottuvasta vaikeavammaisten tai ikääntyneiden kehitysvammaisten hoidosta aina kevyeen arjen ohjaukseen. Lisäksi on mahdollista työskennellä erityistä osaamista vaativissa yksiköissä kuten autismi- ja mielenterveys yksiköt.

4) Mikä on työssäsi parasta?
Monimuotoisuus ehdottomasti. Uusia haasteita tulee jatkuvasti, eivätkä päivät toista toisiaan. Työssäni pääsen käyttämään osaamistani laaja-alaisesti. Voimme käyttää luovuutta mm. uusien toimintamallien luomisessa ja kokeilussa, erilaisten kommunikointikeinojen käyttämisessä ja kehittämisessä yhdessä AAC-ohjaajien kanssa.

Verkostoyhteistyö moniammatillisen työryhmän kanssa on palkitsevaa. Työryhmässä eri erikoisalojen osaajat täydentävät eri toimintamallien ja kommunikointikeinojen sekä lääkitysten ja arviointien kokonaisuutta asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyen. 
 
Lähihoitaja Jarkko Koivisto on SuPerin pääluottamusmies sekä SuPerin vammaispalvelutyöryhmän jäsen.
 


Vammaistyön koulutusohjelma

Vammaistyön koulutusohjelman tai osaamisalan suorittamiseen sisältyviä ammattitaitovaatimuksia ovat:

 • työprosessin hallinta,
 • työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta,
 • työn perustana olevan tiedon hallinta sekä
 • elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Vammaistyön koulutuksen tavoitteita ja koulutusohjelman tuottaman osaamisen ydintä ovat vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet ammatilliseen vuorovaikutukseen, asiakkaan tukemiseen ja ohjaukseen ottaen huomioon asiakkaiden toimintakykyisyys. Vammaisuutta koskevan tiedon, eri hoitomenetelmiä ja lääkehoitoa koskevan tiedon omaksuminen sisältyvät tutkinnon perusteisiin. Myös vieraita kieliä opiskellaan.

Ongelmanratkaisutaidot ja ammattietiikka korostuvat vammaistyössä. 

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että vammaistyön vaatimusten mukainen ammattitaito on osoitettu myös työtä tekemällä. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan ainoastaan työpaikalla. Työssä painottuu vammaisten tukeminen ja ohjaus päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa sekä vaativa hoitotyö .

Koulutusohjelmasta sijoittuminen
Vammaistyön koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee asiakkaiden kodeissa, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Työn sisältöön vaikuttaa paljon vammaisten henkilökohtaiset tarpeet sekä toiminnan luonne.

Vammaistyö on vaihtelevaa, hyvin ihmisläheistä ja työntekijän persoonalta määrättyjä ominaisuuksia kuten kärsivällisyyttä vaativaa. Vammaistyön osaajia tarvitaan, joten työpaikkoja on hyvin tarjolla.
 

Konkreettinen ihmisten auttaminen on se tärkein juttu. Haluaisin työskennellä kehitysvammaisten kanssa. Heidän kanssaan tunteet välittyvät oikeasti.
- lähihoitajaopiskelija Jere Issakainen