SuPer vammaispalvelutyössä

SuPer on mukana vammaispalvelussa

 • arvostamme vammaispalvelutyötä ja pyrimme lisäämään sen vetovoimaisuutta
 • vaikutamme koulutukseen, jotta lähihoitajaopiskelijat kiinnostuvat vammaistyön osaamisalasta
 • pidämme tärkeänä vammaispalvelujen osaamisalaa ja haluamme tukea, kannustaa ja motivoida omalta osaltamme vammaispalveluissa työskenteleviä superilaisia
 • edistämme vammaispalveluissa työskentelevien superilaisten työoloja ja työhyvinvointia
 • osallistumme erilaisiin koulutus- ja infotilaisuuksiin sekä olemme aktiivisia vaikuttamistyössä
 • seuraamme lainsäädännön kehitystä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osallistumme yhteiskunnallisiin foorumeihin
 • järjestämme koulutuksia, tapaamisia ja teemailtoja
 • rakennamme yhteistyötä eri sektoreiden ja päättäjien kanssa ja
 • tuemme vammaispalveluissa työskenteleviä superilaisia, vaikutamme työehtoihin ja työoloihin.

Selvitys superilaisista vammaispalveluissa

SuPer toteutti jäsenkyselyn vammaispalvelutyössä toimivien jäsenten parissa huhtikuussa 2014. Kyselyllä kartoitettiin jäsenten kokemia ammatillisia haasteita ja näkemyksiä vammaispalvelujen laadusta ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta.

Vastauksista selviää, että henkilökunnan määrä ei ole riittävä nykyiset vaatimukset täyttävään vammaistyöhön. Itsemääräämisoikeuden vahvistumisen myötä on entistä tärkeämpää arvioida vammaispalveluissa tarvittavan vammaistyöhön koulutetun ja perehtyneen henkilökunnan määrä.

Vetovoimaisuus hakeutua vammaispalvelualalle on viime vuosina hiipunut. Selvityksessä käy ilmi, että 72 prosenttia vastaajista on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa vammaispalvelutyössä. Tämä ei lisää vetovoimaisuutta tai alan houkuttelevaisuutta.

Selvityksen perusteella vammaisten oikeudet näyttävät toteutuvan hyvin. Tulos kertoo vammaistyössä toimivien työntekijöiden hyvästä ammattietiikasta ja ammattitaidosta.

Kysely lähetettiin lähes 2000 jäsenelle. Kyselyyn vastasi 646 henkilöä, jolloin vastausprosentti oli 32.


Vammaistyön koulutusohjelma

Vammaistyön koulutusohjelman tai osaamisalan suorittamiseen sisältyviä ammattitaitovaatimuksia ovat:

 • työprosessin hallinta,
 • työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta,
 • työn perustana olevan tiedon hallinta sekä
 • elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Vammaistyön koulutuksen tavoitteita ja koulutusohjelman tuottaman osaamisen ydintä ovat vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet ammatilliseen vuorovaikutukseen, asiakkaan tukemiseen ja ohjaukseen ottaen huomioon asiakkaiden toimintakykyisyys. Vammaisuutta koskevan tiedon, eri hoitomenetelmiä ja lääkehoitoa koskevan tiedon omaksuminen sisältyvät tutkinnon perusteisiin. Myös vieraita kieliä opiskellaan.

Ongelmanratkaisutaidot ja ammattietiikka korostuvat vammaistyössä. 

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että vammaistyön vaatimusten mukainen ammattitaito on osoitettu myös työtä tekemällä. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan ainoastaan työpaikalla. Työssä painottuu vammaisten tukeminen ja ohjaus päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa sekä vaativa hoitotyö.

Koulutusohjelmasta sijoittuminen

Vammaistyön koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee asiakkaiden kodeissa, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Työn sisältöön vaikuttaa paljon vammaisten henkilökohtaiset tarpeet sekä toiminnan luonne.

Vammaistyö on vaihtelevaa, hyvin ihmisläheistä ja työntekijän persoonalta määrättyjä ominaisuuksia kuten kärsivällisyyttä vaativaa. Vammaistyön osaajia tarvitaan, joten työpaikkoja on hyvin tarjolla.