SuPer vanhustenhoidossa

Hyvä vanhustenhoito ei ole säilytystä

Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä. SuPer vastustaa sitä, että henkilöstömitoitukseen vanhustenhoidossa laskettaisiin myös kouluttamatonta henkilökuntaa. 

Vanhuspalvelulaki ja laatuvaatimukset ovat jääneet vain hyvän tahdon osoitukseksi. SuPer vaatii niihin sanktioita henkilöstömitoituksen osalta sekä parempaa valvontaa palveluiden järjestäjiltä eli kunnilta.

SuPerin teesit

SuPer on laatinut teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi. Niiden mukaan vanhuksella on muun muassa oikeus arvokkaaseen elämään ja hyvään hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen. 

Vanhuksella on oikeus...

1. arvokkaaseen elämään

2. omiin päätöksiin

 • arjesta ja elämästä
 • elämäntavasta
 • päivärytmistä

3. vaikuttaa ja valita

 • asuinpaikka ja asumismuoto
 • hoitopaikka ja hoito

4. osallistua

 • yhteiskunnalliseen elämään
 • terveyttä edistävään toimintaan
 • hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon

5. hyvään hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen

 • tarpeeseen perustuvaan
 • ammattitaitoiseen ja riittävään henkilökuntaan
 • kiireettömään kohtaamiseen

6. olla jalkeilla

 • osallistua arjen toimintoihin
 • osallistua viikoittaiseen ulkoiluun
 • ei pakkomakuutusta ja liikalääkitystä

7. rakastaa ja elää yhdessä

 • oikeus samaan hoivapaikkaan läheisen kanssa
 • oikeus tunteiden osoittamiseen
 • oikeus yksityisyyteen

8 turvallisuuteen

 • oikeus turvalliseen kotiin ja turvaverkkoon
 • varmuus hoivan ja hoidon saatavuudesta

9. tulla ymmärretyksi ja kuulluksi

10. hyvään saattohoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan


SuPerin tuoreimmat kannanotot

Tiedote 18.10.2018

SuPerin kysely paljastaa: yksityisten hoivayritysten omavalvonta ei toimi

SuPerin tekemä kysely yksityisissä hoivayrityksissä työskenteleville jäsenille tuo esiin jäsenten huolen riittämättömästä henkilöstömäärästä ja hoidon laadusta. 

Tiedote 9.10.2018

Vanhustenhoidon ongelmia ei ratkaista ilman henkilöstömäärän lisäämistä

SuPerin jäsenet ovat huolissaan vanhuksista ja hoidon laadusta. Vanhustenhoidon tilanne Suomessa on rakenteellista väkivaltaa/kaltoinkohtelua ja se voidaan purkaa ainoastaan henkilöstöresursseja lisäämällä. SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen puhui tänään Suvanto ry:n seminaarissa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta ja sen ehkäisystä.

Mielipide 8.10.2018

Voimavaralähtöinen hoito kuuluu jokaisen ikääntyneen oikeuksiin

Vanhuuden tulisi olla arvokasta aikaa. Superilaiset hoitajat näkevät valitettavasti myös toisenlaista vanhuutta, jossa vanhusten parasta ei välttämättä kuunnella. Kustannussäästöt ajavat ihmisyyden ohi. Hoitajalle tämä on suurin murheen aihe, kirjoittaa puheenjohtaja Silja Paavola.

Tiedote 4.9.2018

Suomeen tarvitaan pikaisesti vanhusasiainvaltuutettu

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii toimia vanhustenhoidon pelastamiseksi. – SuPer on jo vuosia, jopa vuosikymmeniä, herätellyt päättäjiä huomaamaan vanhustenhoidon jatkuva heikentyminen. On huolestuttavaa, että kaikesta tiedosta huolimatta tähän ei ole puututtu, Paavola moittii. SuPer kannattaa vanhusasiainvaltuutetun virkaa. – Vanhusten arvostuksen on näyttävä teoissa eikä vain juhlapuheissa, Paavola vaatii.  Puheenjohtaja Paavola pitää asiasta puheenvuoron tänään Narinkkatorilla järjestettävässä tilaisuudess

Mielipide 27.8.2018

Kotihoidon kriisi syvenee

Lähihoitaja Emmi Koskinen on kertonut Facebookissa, miksi ei työskentele enää kotihoidossa. Kirjoitus on hätähuuto vanhusten ja työntekijöiden puolesta. Työ kotihoidossa olisi monen hoitajan mielestä mielenkiintoista ja antoisaa, jos työn tekemisen edellytykset olisivat kunnossa.

Tiedote 23.8.2018

Kotihoidon työntekijöillä epäinhimilliset työolot

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii välitöntä korjausta kotihoidon epäinhimillisiin työoloihin. 

Tiedote 18.7.2018

Ikääntyneillä on oikeus ihmisarvoiseen vanhuuteen

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhusten arvostuksen puutteesta Suomessa. Vanhustenhoitoa ei nähdä tärkeänä, vaan sen annetaan romahtaa. Samalla ei myöskään arvosteta työtä, jota vanhustenhoidossa tehdään. Hoitajat uupuvat eettisen kuorman ja kohtuuttoman työmäärän alle. Päättäjien tulisi selkeästi myöntää, että tällä toimintatavalla vanhustenhoitoa ollaan ajamassa alas eikä siirtää vastuuta riittämättömästä hoidon laadusta hoitajien vastuulle.

Mielipide 29.6.2018

Vanhustenhoidon valvonta ei saa pettää

SuPer on huolissaan vanhustenhoidon nykytilasta ja valvonnasta. Valvontaviranomaisella on oltava riittävät resurssit toteuttaa valvontaa ennakkoon ja jälkikäteen. Myös henkilöstön ilmoitusvelvollisuudelle epäkohdista on oltava aito oikeus ilman pelkoa rangaistustoimista. Tällä hetkellä ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen on vaikeaa, sillä joillakin työpaikoilla henkilöstö on joutunut puhutteluun tai heidän työsopimuksiaan ei ole jatkettu tämän seurauksena.SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanja

Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan, jonka edellytyksenä on riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa. SuPer vaati vanhuspalvelulakiin kirjausta henkilöstömitoituksesta ja että ko. lakiin kirjataan 0,8:n hyvä henkilöstömitoitus.
 
Vuonna 2014 päättäjät lupasivat avata lain, mikäli yksikin ympärivuorokautisen vanhustenhoidon yksikkö alittaa 0,5:n vähimmäismitoituksen vuoden 2014 lopussa. SuPerin keväällä 2014 tekemän selvityksen mukaan näitä paikkoja oli noin viidennes. THL:n selvityksen mukaan vähimmäismitoitus alittuu edelleen 10 prosentissa vanhustenhoidon toimintayksiköissä. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhuspalvelulain muuttamisesta oli lausuntokierroksella 13.2.2015 asti. Myös kansalaiset saivat ottaa kantaa esitykseen otakantaa.fi-sivustolla.
 
Henkilöstömitoituksen perusteena asiakkaiden hoitoisuus


SuPer muistutti, että suunnitteilla oleva kirjaus 0,5:n henkilöstömitoituksesta lakiin on ehdoton minimimitoitus. Sillä ei vielä turvata hyvää hoitoa. Mitoituksen on perustuttava asiakkaiden hoitoisuuteen. Työnantajilla on vastuu siitä, että henkilöstömäärä on riittävä hyvän hoidon toteuttamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Valitettavan moni vanhustenhoidon yksikkö ei täytä edes vähimmäishenkilöstömitoitusta.
 
Kaiken hoivan ja hoidon tulee edelleen perustua arvokkaaseen elämään. Vanhuksella on oikeus omiin päätöksiin. Kotihoidossa on runsaasti huonokuntoisia asiakkaita, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa. Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus tarvitsemaansa hoitopaikkaan sekä ammattitaitoiseen ja riittävään hoitohenkilökuntaan.
 
Kirje kansanedustajille: vanhuksella tulee olla oikeus tarvitsemaansa hoitopaikkaan

SuPer lähestyi marraskuussa 2014 kansanedustajia kirjeellä, jossa edellytetään, että jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus tarvitsemaansa hoitopaikkaan. SuPerin kotihoidon selvitys julkistettiin 27.1.2015. Viestit ovat olleet koko vanhustenhoidosta samanlaiset: henkilökuntaa on liian vähän, työntekijät ovat huolissaan hoidon laadusta ja hoitajien jaksaminen on koetuksella. Lisäksi kotihoidossa on vanhuksia, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa.
 
SuPer vaatii, että hallitus toteuttaa edellisen hallituksen lupauksen vanhusten laadukkaasta ja tarpeenmukaisesta hoidosta. Nykyinen vanhuspalvelulaki ei ole riittävän velvoittava henkilöstömitoituksen osalta.