AKTA

3.10.2022 SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren


9.8.2022 På tisdag 9.8 inleddes förhandlingar mellan SuPer, Tehy och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.


25.3.2022 Medlingen i kommunsektorn fortsatte i dag med behandling av textrelaterade frågor. Vardera parten presenterade sina mål för medlaren, som ställde preciserande tilläggsfrågor om de mest kontroversiella tvisteämnena. Medlingen fortsätter på måndag igen, under veckoslutet sammanträder endast huvudgruppen för SOTE-avtalet.


23.3.2022 Kommunsektorns förlikning fortsatte i riksförlikningsmannens byrå.  Temat var åter huvudavtalet och i dag för första gången även utvecklingen av lönesystemet i de olika avtalsbranscherna.  

Utvecklingen av lönesystemet i tillämpningsområdet för SOTE-avtalet kommer att vara ett flerårigt projekt. Egentligen anser SuPer att det är nödvändigt att systemet utvecklas.  I det nuvarande utvärderingssystemet syns förändrade krav i arbetet vanligen inte i lönen, vilket har väckt stort missnöje.

Riksförlikningsmannen satte Sote-arbetstidsgruppen, AKTA-gruppen och familjedagvårdargruppen att utarbeta texter och dessa har sedan bearbetats hela veckan i Kommunhuset. Förlikningen fortsätter igen imorgon kl. 13.


18.3.3022 Medlingen fortsatte också i dag under ledning av riksförlikningsmannen. Dagens ämne var huvudavtalet, som riksförlikningsmannen presenterade sina egna tankar om och rekapitulerade parternas divergerande synpunkter på. Det är fortfarande långt till samförstånd. Medlingen fortsätter på tisdag 22.3.


15.3.2022 Medlingen av förhandlingarna inom kommunsektorn har fortsatt under ledning av riksförlikningsmannen. Huvudavtalet, som parterna fortfarande har mycket olika uppfattning om, har igen en gång behandlats. Idag gick vi även igenom statistik över löneutvecklingen inom kommunsektorn och fick ta del av Finansministeriets översikt om det ekonomiska läget. Medlingen fortsätter i morgon.


11.3.2022 Medlingen fortsatte idag under ledning av riksförlikningsmannen. De löneprogram som organisationerna efterfrågar diskuterades. Samtliga huvudavtalsorganisationer ställer krav gällande löneprogrammen, men det finns skillnader i hur programmen bör implementeras och riktas.

Medlingen återupptas med huvudavtalsförhandlingar på måndagen den 14 mars.


10.3.2022 Medlingen i kommunsektorns förhandlingar fortsatte idag på riksförlikningsmannens byrå. Föremålet för medlingen var huvudavtalet, som fastställer kommunernas och välfärdsområdenas avtalssystem. Parterna har olika åsikter vad gäller hur många huvudavtal som behövs och vad de ska innehålla.
 
Medlingen fortsätter igen imorgon 11.3.2022 kl. 10.15


9.3.2022 Kommunsektorns förlikningsmöten med riksförlikningsmannen fortsatte idag. Samtliga organisationer som företräder kommunsektorns anställda var närvarande, liksom KT:s förhandlare. Förhandlingarna fortsätter i morgon den 10.3.


28.2.2022 Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har avbrutit kommunsektorns förhandlingar.


28.2.2022 Under veckoslutet sammankom flera olika förhandlingsgrupper. Huvudförhandlingsgruppen diskuterade bland annat arbetslivsutvecklingen och huvudavtalet. Också välfärdsområdenas system för personalrepresentation var föremål för diskussion. En första utkastversion av underskriftsprotokollet för AKTA-avtalet diskuterades.
Sote-huvudgruppen har diskuterat en del av målen för Sote rf, bland annat erfarenhetstillägg för arbetstagarna vid övergång till välfärdsområden och lokala avtal. Diskussionen om mål kopplade till arbetstidsbestämmelser fortsätter i dag.
AKTA-gruppen har sammanträtt i dag. Bland annat KT:s förslag till ändrat antal förtroendevalda diskuterades.
Förhandlingarna fortsätter redan i dag med möten för SOTE-huvudgruppen och huvudförhandlingsgruppen.


25.2.2022 Kommunsektorns förhandlingar fortsatte med huvudförhandlingsgruppens möte. Vid mötet behandlades den framtida utvecklingen av arbetslivet i kommunerna och välfärdsområdena.

Efter huvudförhandlingen fördes organisationsspecifika förhandlingar med arbetsgivaren. Under förhandlingarna med Sote rf gick man igenom kostnadsramarna, strukturen och längden på det avtal som förhandlades fram.  I diskussionen behandlades också målet för räddningsprogrammet och Sote rf:s målsatta texter. Förhandlingarna fortsätter 26 februari.


24.2.2022 Trots att förhandlingarna drog ut till sent på kvällen har SuPer och KT inte lyckats enas om målen. Gruppen har kunnat enas om textändringar och förtydliganden i kollektivavtalet, men parternas ståndpunkter har inte närmat sig varandra. Förhandlingarna återupptas på måndag morgon klockan 8.


23.2. Huvudförhandlingsgruppen granskade de mål för löneprogrammet som organisationerna lagt fram. Det löneprogram som SuPer och Tehy lagt fram, dvs. räddningsprogrammet, granskades redan vid föregående möte. 

Organisationernas mål för löneprogrammen skiljer sig från målgruppernas. SuPer och Tehy eftersträvar ett löneprogram specifikt för dem som arbetar inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken samt bildningsväsendet.

Huvudförhandlingsgruppen fortsatte också att diskutera det eventuella behovet av förändringar i kommunsektorns huvudavtal vid övergången till välfärdsområden. Diskussionen fortsätter fredagen den 25 februari 2022.


21.2.2022 Småbarnspedagogikgruppen granskade idag textändringar till bilagan för småbarnspedagogik. Man förde dessutom diskussion om ett separat klädbidrag för barndagvårdare. Man har gjort framsteg vad gäller textändringarna. Många ärenden lämnades kvar på bordet för att behandlas under onsdagen den 23 februari, då förhandlingarna fortsätter.


21.2.2022 AKTA-gruppen behandlade i dag utkastet till huvudavtal för KT. I huvudavtalet avtalas bland annat om arbets- och tjänstekollektivavtal, avtalsparter, förhandlingsprocedurer som ska tillämpas på lokalt och nationellt plan. 

SuPer anser att kommuner och välfärdsområden inte i fortsättningen ska buntas ihop under samma huvudavtal. Det är fråga om olika arbetsgivare, olika branscher och olika finansiering. Diskussionen fortsätter senare i veckan.


17.2.2022 AKTA-gruppen har diskuterat de förändringar SOTE-reformen medför. I och med SOTE-reformen är SOTE-sektorn inte längre en kommunal sektor och kollektivavtalen kommer oundvikligen att differentieras. Diskussioner har förts om vilka förordningar som i framtiden bör höra under AKTA och vilka som i sin tur hör under välfärdsområdenas s.k. allmänna avtal, samt vilka förordningar som endast gäller sote-sektorn och i fortsättningen endast kunde ingå i SOTE-avtalet. De förhandlande parterna har olika syn på den framtida avtalsstrukturen.

En undergrupp till AKTA-gruppen har utarbetat nya prövningsregler för lönesättningssystemet. Prövningsreglerna ämnas slutföras i samband med förhandlingsrundan.

AKTA-gruppen har presenterat förhandlingsmålen och diskuterat dem ingående.


Sidan uppdateras med information om hur förhandlingarna fortskrider.