TPTES: Löneförhandlingarna 2023

Förhandlingsresultat för 2023 års löneförhöjningar för den privata hälsoservicebranschen (TPTES) har uppnåtts

23.5.2023 Hälsoservicebranschens förhandlingar om löneökningar för 2023 har resulterat i ett förhandlingsresultat som har accepterats av parternas respektive styrelser. Förhandlingarna var mycket svåra och utmanande, även om de endast gällde inverkan av de s.k. jämförelsebranschernas lönelösningar på hälsoservicebranschens löneökningar för 2023. Eftersom kollektivavtalet inom Hälsoservicebranschen gäller till och med den 30 april 2024 var det inte möjligt att i det här läget utöva organisatoriska påtryckningar för att främja ingåendet av avtalet. Löneökningar och andra villkor inom hälsoservicebranschen förhandlas dock fram inkommande vår när kollektivavtalet löper ut.


20.4.2023 2023 års förhandlingar om löneökningar inom den privata hälsoservicebranschens löneökningar har pågått under hela första halvåret. Miniminivån för löneökningar har redan överenskommits i samband med det kollektivavtal som förhandlades fram sommaren 2023; nu förhandlas endast om den inverkan löneavtalen inom så kallade referensbranscher, dvs. vissa industrisektorer, har på lönelösningarna inom hälsoservicebranschen. I praktiken handlar det alltså om hur mycket den redan överenskomna löneökningen kommer att öka till följd av avtalsenliga lösningar inom vissa andra branscher. Kollektivavtalet inom hälsoservicebranschen gäller till våren 2024, vilket innebär att förhandlingarna endast fokuserar på löneökningsbeloppet för i år. 

Eftersom ingen överenskommelse har nåtts med Välmåendebranschen HALI har ärendet hänskjutits till riksförlikningsmannen för beslut. Det första mötet under ledning av riksförlikningsmannen hölls i dag den 20.4. Vi informerar mer allteftersom ärendet fortskrider.

Läs (på finska) Sote/Tptes medlemsbrev (11.4.) Terveyspalvelualan työehtosopimuksenjäsenkirje 


I samband med kollektivavtalsuppgörelsen sommaren 2022 avtalades att löneförhöjningen 2023 för den privata hälsoservicebranschens (TPTES) del skulle bindas vid de kommande löneavtalen i vissa exportbranscher. Avsikten var att försäkra sig om att hälsoservicebranschens löneförhöjningar skulle hålla samma nivå som andra avtalsbranscher.

I fjol somras var det inte känt hur till exempel inflationen under året skulle komma att påverka arbetstagarnas köpkraft. Därför kom man överens om att först vid en senare tidpunkt fastställa den slutliga höjningsnivån.

Kollektivavtalsuppgörelsen för hälsoservicebranschen stipulerar i fråga om 2023 års löneförhöjningar att lönerna från och med 1.6.2023 över lag höjs med 1,9 procent. I det fall att den allmänna lönenivån inom de så kallade kontrollbranscherna (kollektivavtalen för teknologiindustrins arbetstagare och tjänstemän samt kollektivavtalet för den kemiska basindustrin), på grund av löneavtal som ingåtts efter 1.7.2022, har stigit med mer än ovan nämnda procenttal ska 70 procent av denna överstigande del läggas till den allmänna förhöjningen och 30 procent delas ut som lokalt avtalad lönepott. Den lokala potten får ändå uppgå till högst 0,4 procent, resten betalas ut som allmän förhöjning.

För den händelse att samförstånd om fördelningen av den lokala potten inte kan uppnås på arbetsplatserna avtalades att endast den allmänna förhöjningen betalas ut 1.6. Den eventuellt överskjutande delen, som baseras på ovan nämnda kontrollbranscher, betalas 1.11.2023 ut som allmän förhöjning.

Förhandlingsparterna för hälsoservicebranschens kollektivavtal, alltså SuPer, Tehy och ERTO samt välmåendebranschens arbetsgivarförbund Hyvinvointiala HALI ry, har inlett förhandlingar som syftar till en gemensam överenskommelse om hur stor löneförhöjningen i juni ska vara, det vill säga hur ovan nämnda kontrollgruppers löneuppgörelser inverkar på hälsoservicebranschen. Dessa förhandlingar kommer att definiera både den allmänna förhöjningens och den lokala pottens storlek. Om parterna inte når samförstånd om förhöjningsnivån överförs frågan till riksförlikningsmannens avgörande. 

Vi informerar om hur förhandlingarna framskrider på webbsajten och i sociala medier.