TPTES

30.6.2022 Den privata hälsoservicebranschens arbetsmarknadsparter har accepterat avtalet som förhandlades fram senaste vecka. Kollektivavtalets avtalsperiod är 1.5.2022–30.4.2024. Läs mer


23.6.2022 Ett förhandlingsresultat har nåtts för ett kollektivavtal i den privata hälsoservicebranschen. Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens styrelser har behandlat ärendet. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under den kommande veckan.


20.6.2022 En lång dag av förhandlingar i hälsoservicebranschen. Vi gick än en gång igenom såväl texthelheten som frågor i anslutning till lön och löneökning. Alla öppna frågor på bordet behandlades. Framsteg i vissa avseenden men fortfarande mycket att bearbeta. Särskilt svåra är de frågor som har att göra med lönesystem och löneökning. Förhandlingarna fortsätter 22.6.


14.6. Hälsoservicebranschens förhandlingar fortsatte i dag efter en lite längre paus. Vi behandlade hela kollektivavtalet och diskuterade förutsättningarna för ett avtal. Situationen är problematisk, bland annat skiljer sig parternas syn på kollektivavtalssystemet och kollektivavtalets roll i många avseenden från varandra. De viktigaste frågorna är fortfarande öppna, till exempel löneförhöjningarnas nivå och avtalsperiodens längd. För textfrågornas del har goda framsteg ibland gjorts, bara för att sedan återgå till utgångsläget. Det går långsamt framåt på grund av att skiljaktigheterna är så många. Förhandlingarna fortsätter 18.6.


31.5.2022 Förhandlingarna återupptas den 14 juni.


25.5.2022 Fokus för dagens förhandlingar inom hälso- och sjukvårdssektorn var lönesättningssystemet och hela det övriga kollektivavtalspaketet. Vi gick igenom texterna och finslipade dem. Vi diskuterade till exempel arbetstidsbestämmelser, personalrepresentanter och frågor som gäller välbefinnande i arbetet. Dessutom stod löner och löneökningar på dagordningen. Det är fortfarande mycket som är på hälft, men vi har även nått framsteg. Förhandlingarna fortsätter den 30.5.


20.5.2022 I hälsoservicebranschens förhandlingar behandlades i dag hela kollektivavtalet. Fortfarande är mycket öppet men i textfrågorna har också framsteg gjorts. Bland annat lönefrågorna diskuterades länge igen och i detta avseende kom vi faktiskt lite framåt. Problemet är de stora principiella frågorna och strukturerna. Följande förhandlingsträff är avtalad till 25.5, till dess ska texterna finslipas/utarbetas.


16.5.2022 Hälsoservicebranschens förhandlingar koncentrerades i dag helt och hållet på lönesystemet och därtill knutna frågor. I fokus stod lönesystemets grundläggande struktur och processen för uppgiftsbeskrivning samt i synnerhet frågor i anslutning till särskilda faktorer och tillägget för särskilda faktorer. Bägge parter är missnöjda med hur systemet fungerar, men av olika orsaker. Det är ytterst svårt att nå samförstånd om hur lönesystemet ska utvecklas. Förhandlingarna fortsätter 20.5. 


13.5.2022 I dagens förhandlingar inom hälsoservicebranschen fortsatte vi gårdagens diskussion om lönesystemet. Parterna har olika syn på hur lönesystemet kan utvecklas. Framsteg har gjorts, men det finns fortfarande stora principiella frågor att lösa. Dessutom diskuterade vi lön och återigen frågor som rör lokala avtal. Slutligen behandlade vi hela tes-paketet och de övriga, fortfarande öppna textfrågorna. Förutom att flera detaljer fortfarande bör finjusteras, är flera stora frågor fortfarande öppna. Förhandlingarna fortsätter den 16.5.


12.5.2022 Temat för dagens förhandlingar inom hälsoservicebranschen är frågor som rör lönesystemet. Svåra frågor återstår att behandla, åsikterna skiljer sig betydligt i många avseenden, så framskridandet är utmanande. Förhandlingarna fortsätter den 13.5.


11.5.2022 I dagens förhandlingar inom hälsoservicebranschen tog vi återigen upp viktiga textfrågor såsom familjeledighetsreformen och de ändringar av kollektivavtalet den förutsätter, samt frågor som gäller lokala avtal och lönesystemet. Vi diskuterade också förhandlingsläget och lönerna inom kommunsektorn. Vi är fortfarande långt ifrån klara. Förhandlingarna fortsätter den 12.5. 


8.5.2022 Under helgens förhandlingar inom hälsoservicebranschen fortsatte arbetet med texterna. Många frågor är fortfarande öppna, och därför har vi kommit överens om nya förhandlingstider. Det finns fortfarande mycket att diskutera i frågor som rör lön och lönesystem samt arbetsvälmående, men det finns också mycket att göra på många andra områden. Nästa möte är planerat till den 11.5.


5.5.2022 Förhandlingarna inom hälsoservicebranschen fortsatte idag med en genomgång av helheten, samtliga nyckelfrågor som fortfarande är öppna diskuterades, och är många till antalet. Det skedde inga framsteg under dagen, det finns fortfarande svåra frågor att bearbeta. Nästa gång förhandlar vi under helgen.


4.5.2022 Dagens förhandlingar om hälsoservicebranschen behandlade frågor relaterade till lönesystemet och dess utveckling. Båda parter har många olika mål när det gäller lönesystemet och att samordna dem är rätt utmanande. Vi har nått framsteg i diskussionerna, även om mycket återstår att göra i denna fråga. Förhandlingarna fortsätter den 5.5.


28.4.2022 Ännu en bråd dag av förhandlingar om hälsoservicebranschen. Alla öppna frågor låg på bordet trots att vi också denna gång alldeles särskilt fokuserade på textfrågorna. Det finns fortfarande mycket som är halvfärdigt och därför har vi avtalat nya tider för förhandlingar. I vissa frågor har ett visst närmande ändå skett. Förhandlingarna fortsätter nästa vecka.


26.4.2022 Hälsoservicebranschens förhandlingar innebar igen en lång och intensiv förhandlingsdag. Vi behandlade alla textfrågor och hela kollektivavtalspaketet. Det finns fortfarande många oavslutade frågor, men angående vissa teman har ett visst närmande kunnat konstateras. Förhandlingarna fortsätter den 28.4.


25.4.2022 Stämningen i hälsoservicebranschens förhandlingar intensifieras, det blev en lång förhandlingsdag idag. Vi har gått igenom texterna och försökt hitta en gemensam grund i de viktigaste olösta frågorna, vilka fortfarande är många. Förhandlingarna fortsätter den 26.4.


21.4.2022 Förhandlingarna inom social- och hälsovårdsbranschen fortsatte idag med en genomgång av kollektivavtalet i sin helhet. Fokus låg emellertid på de frågor som rör arbetsförhållanden och välbefinnande i arbetet. Vår oro över situationen inom sote-branschen har uppmärksammats, men det finns fortfarande ingen konsensus om hur problemen ska lösas. Förhandlingarna fortsätter måndagen den 25.4. och hela nästa vecka förhandlar vi på heltid. Under slutet av innevarande vecka bearbetar vi texter med Sote ry:s förhandlare.


20.4.2022 I dagens förhandlingar inom social- och hälsovårdsbranschen förde vi en omfattande diskussion om de olika aktuella textfrågorna. Vi fokuserade i synnerhet på frågor som rör lönesystemet och välbefinnande i arbetet, som är mycket viktiga frågor. Mycket är fortfarande öppet, så det tar sin tid innan det är klart. Förhandlingarna fortsätter i morgon den 21.4.


14.4.2022 I förhandlingarna inom social- och hälsovårdsbranschen förde vi idag en bra och konstruktiv diskussion om kollektivavtalet i sin helhet, och i synnerhet frågor som rör lönesystemet och lokala avtal. Trots att mötet hölls i en konstruktiv anda är det fortfarande långt kvar innan en avtalslösning kan nås. De aktuella frågorna är stora och besvärliga, och samordningen av dem verkligen utmanande. Förhandlingarna fortsätter den 20.4.


13.4.2022 I hälsoservicebranschens förhandlingar fortsatte i dag genomgången av parternas mål och bearbetningen av helhetspaketet. Vi fokuserade inte på något särskilt tema utan diskuterade helheten, liksom föregående gång. Vi lyfte också fram Sote rf:s aktivistträff i går kväll som gav en tydlig signal från fältet till förhandlarna: Oron är stor för hur arbetstagarna ska orka och om problemen inte åtgärdas nu kommer branschen i framtiden inte att ha några arbetstagare. Förhandlingarna kretsade alltså kring vårt centrala mål för denna förhandlingsomgång, social- och hälsovårdsbranschens dragningskraft och förmåga att kvarhålla sin personal. Förhandlingarna fortsätter i morgon 14.4.


11.4.2022 I hälsoservicebranschens förhandlingar gick vi åter igenom parternas mål med motiveringar och förde en bred diskussion om kollektivavtalshelheten. Vi kom också överens om fler förhandlingstider. Vi har långt kvar till en avtalslösning, problemen är många.


6.4.2022 Hälsoservicebranschens förhandlingar fokuserades i dag på frågor i anslutning till kollektivavtalets tillämpning och det allmänna läget. Förhandlingarna fortsätter måndagen 11.4.


30.3.2022 Hälso- och sjukvårdsbranschens förhandlingsmöte var idag effektivt och kompakt. Vi gick igenom de förändringsbehov som familjeledighetsreformen kräver i samband med kollektivavtalet och andra mål med anknytning till familjeledighetsbestämmelserna. Dessutom diskuterade vi frågor som rör förhandlingarna. Förhandlingarna fortsätter den 6.4.


28.3.2022 I den privata hälsoservicesektorns förhandlingar fortsatte i dag diskussionen om personalrepresentanternas ställning och verksamhetsförutsättningar samt om vikten av lokal samverkan. Därtill diskuterade vi också löneavtalets övergångsbestämmelser, hur kollektivavtalets reseregler kan förtydligas och semesterrelaterade mål.

Tills vidare har förhandlingarna löpt i konstruktiv anda, trots att frågorna är många och svåra, avståndet mellan parternas mål och ståndpunkter är mestadels mycket långt. Följande sammankomst är avtalad till 30.3.


23.3.2022 Den privata hälsoservicesektorns förhandlingar gällde i dag frågor med anknytning till kompletterande utbildning samt personalrepresentanternas ställning och verksamhetsförutsättningar. Lokal samverkan kan fungera endast på villkor att verksamhetsförutsättningarna är i skick för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. I samband med till exempel tidsanvändning, tillgång till information och ersättningar finns sådant som måste förbättras. Med mindre än att dessa frågor sätts i skick finns det inte förutsättningar för att främja lokala avtal. Förhandlingarna fortsätter 28.3.


21.3.2022 Dagens förhandlingar inom hälso- och sjukvårdsbranschen berörde frågor och mål relaterade till arbetsvälmående och arbetsförhållanden. Temat är centralt vad gäller branschens attraktions- och hållkraft, välmående arbetstagare ligger också i arbetsgivarens intresse. Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 23 mars med frågor som bland annat berör utbildning och arbetstagarnas representanter.


16.3.2022 Dagens förhandlingar inom hälso- och sjukvårdsbranschen berörde frågor om arbetstid och problematik relaterad till ramavtalet. På en generell nivå diskuterades också situationen inom social- och hälsovårdssektorn samt kollektivavtalssystemet. Förhandlingarna fortsätter den 21 mars med frågor som rör arbetsvälbefinnande och arbetsförhållanden.


9.3.2022 Förhandlingarna inom den privata hälsoservicebranschen fortsatte med en genomgång av parternas mål. Särskild uppmärksamhet ägnades åt frågor relaterade till lönesättningen och lönesystemet samt lokala avtal. Nästa gång sker förhandlingar den 16.3., men behandlingen av frågorna fortsätter även i arbetsgrupperna. 


2.3.2022 De kollektiva förhandlingarna inom den privata hälsoservicebranschen inleddes idag den 2.3. Huvudtemat för förhandlingsrundan är säkrandet av social- och hälsovårdssektorns attraktions- och hållkraft.

Våra främsta mål är rejäla löneökningar och ett löneprogram samt förbättrade arbetsvillkor och välbefinnande i arbetet. Dagens förhandlingar omfattade parternas målsättningar på en generell nivå. Nästa gång sker förhandlingar den 9 mars, men mellan förhandlingsmötena fortsätter även arbetsgrupperna med sitt arbete gällande lönesystemet och välbefinnande i arbetet.


Sidan uppdateras med information om hur förhandlingarna fortskrider.