SH-avtalet

3.10.2022 SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren


9.8.2022 På tisdag 9.8 inleddes förhandlingar mellan SuPer, Tehy och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.


25.3.2022 Medlingen i kommunsektorn fortsatte i dag med behandling av textrelaterade frågor. Vardera parten presenterade sina mål för medlaren, som ställde preciserande tilläggsfrågor om de mest kontroversiella tvisteämnena. Medlingen fortsätter på måndag igen, under veckoslutet sammanträder endast huvudgruppen för SOTE-avtalet.


23.3.2022 Kommunsektorns förlikning fortsatte i riksförlikningsmannens byrå.  Temat var åter huvudavtalet och i dag för första gången även utvecklingen av lönesystemet i de olika avtalsbranscherna.  

Utvecklingen av lönesystemet i tillämpningsområdet för SOTE-avtalet kommer att vara ett flerårigt projekt. Egentligen anser SuPer att det är nödvändigt att systemet utvecklas.  I det nuvarande utvärderingssystemet syns förändrade krav i arbetet vanligen inte i lönen, vilket har väckt stort missnöje.

Riksförlikningsmannen satte Sote-arbetstidsgruppen, AKTA-gruppen och familjedagvårdargruppen att utarbeta texter och dessa har sedan bearbetats hela veckan i Kommunhuset. Förlikningen fortsätter igen imorgon kl. 13.


18.3.3022 Medlingen fortsatte också i dag under ledning av riksförlikningsmannen. Dagens ämne var huvudavtalet, som riksförlikningsmannen presenterade sina egna tankar om och rekapitulerade parternas divergerande synpunkter på. Det är fortfarande långt till samförstånd. Medlingen fortsätter på tisdag 22.3.


15.3.2022 Medlingen av förhandlingarna inom kommunsektorn har fortsatt under ledning av riksförlikningsmannen. Huvudavtalet, som parterna fortfarande har mycket olika uppfattning om, har igen en gång behandlats. Idag gick vi även igenom statistik över löneutvecklingen inom kommunsektorn och fick ta del av Finansministeriets översikt om det ekonomiska läget. Medlingen fortsätter i morgon.


11.3.2022 Arbets- och näringsministeriet har idag den 11 mars fattat beslut om att skjuta upp inledandet av SuPers och Tehys arbetsinställelse den 18 mars 2022 kl. 6.00. Strejken kan inledas den 1 april 2022.


10.3.2022 Medlingen i kommunsektorns förhandlingar fortsatte idag på riksförlikningsmannens byrå. Föremålet för medlingen var huvudavtalet, som fastställer kommunernas och välfärdsområdenas avtalssystem. Parterna har olika åsikter vad gäller hur många huvudavtal som behövs och vad de ska innehålla.
 
Medlingen fortsätter igen imorgon 11.3.2022 kl. 10.15


9.3.2022 Medlingen fortsatte idag på riksförlikningsmannens kontor. Diskussion på allmän nivå fördes om de frågor där parterna inte har lyckats enas. Medlingen fortsätter i morgon den 10.3. kl. 8.


7.3.2022 SuPer och Tehy lämnade in strejkvarning till riksförlikningsmannen den 3.3. Riksförlikningsman Vuokko Piekkala bjöd in Sote ry:s representanter till förhandlingar genast på måndagen den 7 mars kl. 8. I förhandlingarna diskuterades Sote ry:s huvudmål och de punkter som orsakat att förhandlingarna med KT har stagnerat.

Riksförlikningsmannen ska samråda med parterna och sammankallar förhandlarna efter eget gottfinnande. Något nytt mötesdatum har därför ännu inte avtalats.


28.2.2022 Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har avbrutit kommunsektorns förhandlingar.


28.2.2022 Under veckoslutet sammankom flera olika förhandlingsgrupper. Huvudförhandlingsgruppen diskuterade bland annat arbetslivsutvecklingen och huvudavtalet. Också välfärdsområdenas system för personalrepresentation var föremål för diskussion. En första utkastversion av underskriftsprotokollet för AKTA-avtalet diskuterades.
Sote-huvudgruppen har diskuterat en del av målen för Sote rf, bland annat erfarenhetstillägg för arbetstagarna vid övergång till välfärdsområden och lokala avtal. Diskussionen om mål kopplade till arbetstidsbestämmelser fortsätter i dag.
AKTA-gruppen har sammanträtt i dag. Bland annat KT:s förslag till ändrat antal förtroendevalda diskuterades.
Förhandlingarna fortsätter redan i dag med möten för SOTE-huvudgruppen och huvudförhandlingsgruppen.


25.2.2022 Kommunsektorns förhandlingar fortsatte med huvudförhandlingsgruppens möte. Vid mötet behandlades den framtida utvecklingen av arbetslivet i kommunerna och välfärdsområdena.

Efter huvudförhandlingen fördes organisationsspecifika förhandlingar med arbetsgivaren. Under förhandlingarna med Sote rf gick man igenom kostnadsramarna, strukturen och längden på det avtal som förhandlades fram.  I diskussionen behandlades också målet för räddningsprogrammet och Sote rf:s målsatta texter. Förhandlingarna fortsätter 26 februari.


23.2.2022 Huvudförhandlingsgruppen granskade de mål för löneprogrammet som organisationerna lagt fram. Det löneprogram som SuPer och Tehy lagt fram, dvs. räddningsprogrammet, granskades redan vid föregående möte. 

Organisationernas mål för löneprogrammen skiljer sig från målgruppernas. SuPer och Tehy eftersträvar ett löneprogram specifikt för dem som arbetar inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken samt bildningsväsendet.

Huvudförhandlingsgruppen fortsatte också att diskutera det eventuella behovet av förändringar i kommunsektorns huvudavtal vid övergången till välfärdsområden. Diskussionen fortsätter fredagen den 25 februari 2022.


21.2.2022 SOTE-huvudgruppen behandlade i dag alternativa modeller för matpausbestämmelser. På bordet fanns fyra modeller. SuPer har som mål att också de som har allmän arbetstid ska kunna inta sina måltider smidigt, vid sidan av arbetet. Diskussionen fortsätter vid kommande möten.


17.2.2022 Kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp fortsatte idag diskussionerna om avtalets ramar och struktur. Utöver räddningsprogrammet, dvs löneprogrammet, omfattas SuPers mål av löneförhöjningar som skulle säkra köpkraften, och som skulle betalas ut som allmänna förhöjningar.

Man diskuterade även målet med löneprogrammet. SuPer och Tehy presenterade sitt eget program.

Huvudförhandlingsgruppen träffas nästa gång den 23 februari.


17.2.2022 SOTE-avtalet har förhandlats fram i SOTEs huvudgrupp och i dess undergrupp, arbetstidsarbetsgruppen. Arbetstidsarbetsgruppen har diskuterat parternas arbetstidsmål och förbereder för närvarande ett utkast för huvudgruppens behandling. Diskussionen har bl.a berört behovet av förändringar relaterade till pauser och ändringar till arbetsskiftförteckningen.

SOTEs huvudgrupp har tills vidare diskuterat andra mål än de som rör lönesättning och arbetstider. Diskussionen har bl.a handlat om kollektivavtalsförordningar under kristider och frågor relaterade till implementeringen av välfärdsområden, såsom vad förändringen medför för lokala avtal och statusen hos visstidsanställda.

Diskussionerna fortsätter och lönesättnings- och arbetstidsteman torde behandlas under veckorna 7 och 8.


Läs SuPers och Tehys pressmeddelande: Bristen på vårdare måste lösas vid arbetsmarknadsbordet, statsmakten ansvarar för finansieringen

Sidan uppdateras med information om hur förhandlingarna fortskrider.