SOSTES

30.6.2022 Den privata socialservicebranschens avtalsförhandlingar nådde en lösning, då organisationerna godkände förhandlingsresultatet som förhandlats fram under natten till tisdagen. De avtalade löneökningarna överstiger de s.k. första årets allmänna ökningar och de övriga kommunala organisationernas överenskomna löneram. Avtalet gäller för två år och kan vid behov sägas upp efter det första året. Läs mer


22.6.2022 Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har lett till resultat. De ledande organen för SuPer, Tehy och ERTO behandlar förhandlingsresultatet nästa vecka. Förhandlingsresultatets innehåll är inte offentligt innan förhandlingsparternas ledande organ har behandlat frågan.


21.6.2022 Förhandlingarna fortsatte under spänd stämning. Vi kom framåt i flera svåra ärenden, men nådde inte ännu samförstånd i alla frågor som låg på bordet. Övertids- och skiftbytesförbudet är fortfarande i kraft på hela avtalsområdet. Förhandlingarna fortsätter på onsdagen den 22 juni.


17.6.2022 Arbetsgivarförbundet presenterade sitt förslag till kollektivavtalsuppgörelse. I detta skede var förslaget enligt SuPers och Tehys åsikt inte ännu tillräckligt bra. Förhandlingarna fortsätter tisdagen 21.6.


15.6.2022 Frågor som försvårar en löneuppgörelse och en avtalsuppgörelse genomgicks under förhandlingarna. Förhandlingsläget är svårt men det finns möjligheter till att hitta samförstånd. Förhandlingarna fortsätter 17.6.


14.6.2022 Förhandlingarna fortsatte på alla oklara punkter. Lösningar söks till modellen för löneförhöjningar och på de textuella frågorna. Att lösa bristen på vårdare och att förbättra arbetsförhållandena är det mest väsentliga för TSN rf denna gång. Det finns fortfarande mycket att göra. Förhandlingarna fortsätter onsdagen 15.6.


10.6.2022 I början av förhandlingarna träffades statistikgruppen för att diskutera statistik gällande lönesättningen. Förhandlingarna behandlade samtliga öppna frågor. Förhandlingarna fortsätter på tisdagen den 14.6. 


8.6.2022 Under förhandlingarna diskuterade vi löneförhöjningar och andra lönerelaterade frågor. Vi diskuterade också ärenden som har att göra med lokala avtal och andra textfrågor. Förhandlingarna fortsätter på fredagen den 10 juni.


2.6.2022 Förhandlingarna fortsatte med en genomgång av arbetsgivarens löneökningsförslag. Dessutom fokuserade förhandlingarna på arbetsgivarens omvandlingsmål. Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 8 juni.


31.5.2022 För första gången under förhandlingarna fördes en mer detaljerad diskussion om pengar och löneökningsnivåer. Diskussionen om löneökningarna fördes i en konstruktiv anda, men man kunde ännu inte enas om någon modell. Kollektivavtalets textärenden bör också ännu framskrida. Förhandlingarna återupptas torsdagen den 2 juni.


20.5.2022 Förhandlingarna behandlade de ansatsmärken som kan leda till en förhandlingslösning. Målet är att främja förhandlingarna så att den för medlemmarna i Sote rf (SuPer, Tehy och Erto) bästa möjliga uppgörelsen kan hittas för löner och textfrågor. I dag gick vi igenom arbetsgivarens motbud i kollektivavtalets textfrågor. Tillräckligt korrigerande skrivningar har inte ännu hittats för de viktiga textfrågorna i anslutning till bland annat arbetshälsa och missförhållanden i fråga om semestrar och arbetstider. Tills vidare framskrider ändå förhandlingarna och de fortsätter i accelererande takt på tisdagen 31.5 och torsdagen 2.6. 


12.5.2022 Förhandlingarna fortsatte i en konstruktiv anda, trots den svåra situationen. Förhandlingarna fortsatte med behandlingen av kollektivavtalets texter. Vi gick bland annat igenom de punkter i kollektivavtalet som ger upphov till tolkningsskillnader, och långsamma framsteg nåddes i några av texterna. Förutom lönerna återstår fortfarande många svåra olösta frågor. Dessa frågor rör arbetstider, semestrar och ersättning vid frånvaro, vilka ofta är kopplade till arbetsvälmåendet och orken på arbetsplatsen. Det finns fortfarande mycket att göra. Vi återupptar förhandlingarna på fredagen den 29.5.


6.5.2022 Förhandlingarna fortsatte i en konstruktiv anda. I samband med förhandlingarna genomfördes en arbetsvälmåendeenkät bland Sote rf:s medlemmar (SuPer, Tehy och Erto), vars resultat tyvärr är alarmerande. Enkäten bekräftade att en korrigering av lönenivån, investering i välbefinnande på jobbet, mer personal, förbättrad planering av arbetsturer och bättre ledning utgör nyckelfrågor för att skapa en bättre bransch. Vissa av problemen kan lösas med hjälp av kollektivavtalet. Förhandlingarna återupptas torsdagen den 12.5.


3.5.2022 Förhandlingarna fortsatte, även om vi för närvarande befinner oss i ett avtalslöst läge. Förhandlingarna om målen att korrigera bristerna i branschen, såsom att förbättra välbefinnandet i arbetet, specificera arbetstidsförordningarna, uppdatera frånvaroförmånerna, förtydliga semesterförordningarna och många andra frågor, har visserligen fortskridit långsamt, men vissa framsteg har gjorts. Därför återupptar vi förhandlingarna fredagen den 6.5.

Det gamla kollektivavtalet kommer att följas tills de nya kollektivavtalen är förhandlade. SuPer håller sina medlemmar uppdaterade om hur förhandlingarna fortskrider. Följ aktivt alla kommunikationskanaler (SuPers webbplats, e-post och sociala medier). Kontrollera också att din medlemsinformation är uppdaterad för att se till att alla meddelanden når dig.


29.4.2022 Förhandlingarna fortsatte med behandling av arbetsgivarpartens eftergifter. Avtalsperioden löper ut men fortfarande saknas en lösning. Försök görs att fortsätta förhandlingarna.


27.4.2022 Förhandlingarna fortsatte med genomgång av förslag som är viktiga och kritiska för SuPer och Sote rf. För arbetsgivaren verkar det fortfarande vara övermäktigt att tillmötesgå mål som främjar arbetsförmåga, arbetshälsa och rättvisa. Till nästa förhandlingsträff förväntar vi oss konkreta eftergifter och att de missförhållanden vi har lyft fram erkänns. Förhandlingarna fortsätter på fredag 29.4.


25.4.2022 Förhandlingarna fokuserade på bägge parters textfrågor, där tolkningen för närvarande är oklar. Dessutom granskade vi arbetsgivarfackets lönesystem och textpresentationer. Förhandlingarna fortskrider i en konstruktiv anda. Förhandlingarna återupptas onsdagen den 27.4.


22.4.2022 Förhandlingarna fortskred i en intensiv stämning. Samtliga aktuella helheter behandlades. Arbetsgivarsidan har fortfarande utmaningar med att förstå vikten av branschens drag- och hållkraft. Situationen inom branschen skulle ytterligare försvåras genom att försvaga kollektivavtalet och ignorera grova missförhållanden. Förutom en förbättring av lönerna, skulle förbättringar till och förtydliganden av bestämmelserna gällande arbetstider, semestrar och frånvaro lindra arbetskraftsbristen och bidra till arbetstagarnas ork under redan rådande svåra omständigheter. SuPer och Sote ry vill rätta till bristerna med rimliga nya regler. Förhandlingarna fortsätter måndagen den 25.4.  


13.4.2022 Förhandlingarna fördes i en konstruktiv anda. Arbetstagarförbundets och SuPers samt Sote rf:s åsikter befinner sig fortfarande mycket långt ifrån varandra. Minskningen av personalen på fältet sker av olika skäl (lön, trötthet, orättvisa och outhärdliga arbetsvillkor), men av någon anledning anser arbetsgivaren att korrigerandet av missförhållandena och åtgärderna som skulle stöda orken skulle göra arbetsmarknaden styv. Tiden är knapp och det verkar också finnas knappt om förståelse. Det finns dock fortfarande en vilja till förlikning i en svår situation. Följande förhandlingar äger rum fredagen den 22.4.


7.4.2022 Förhandlingarna fortsatte i hetsig stämning. SuPer och Sote rf framhöll ånyo de konkreta missförhållanden som kollektivavtalet måste korrigera. Våra förslag syftar till att förbättra arbetstagarnas ställning och inverka på hur de orkar; så gott som alla har avvisats. I stället vill arbetsgivarsidan ha mer flexibilitet, med ökad risk för att orken tänjs till bristningspunkten. Tydliga förbättringar måste införas i arbetstider, semesterbestämmelser och frånvaroregler, och spelreglerna för lokala avtal måste preciseras. Vid förhandlingsbordet diskuterades också löneförhöjningar och lönesystemet. I dessa frågor står parterna mycket långt från varandra. Förhandlingarna fortsätter onsdagen 13.4.


28.3.2022 Förhandlingarna fortsatte med en översyn av de textmässiga målen för Sote ry och andra arbetsgivarorganisationer. Listan innehöll många förtydligande textpresentationer och andra preciseringar. Dessutom tog vi upp viktiga frågor kring arbetstid, semester, frånvaro och arbetsvälmående. Att förbättra bestämmelserna i kollektivavtalet är nödvändigt för att lösa vissa av problemen. Den privata socialtjänstsektorns håll- och attraktionskraft kräver konkreta förbättringar till kollektivavtalet. Förhandlingarna som så här långt har förts i god anda fortsätter den 7.4.


22.3.2022 Förhandlingarna fortsatte kring textförslagen från Sote rf och hela arbetstagarparten. SuPer och de övriga förbunden i Sote rf har berett ett omfattande paket av textmål, för vilka vi kräver en grundlig genomgång. Förslagen om ändrad text i kollektivavtalet syftar till att lösa missförhållanden som fältet har lyft fram. Konkret behandlades i dag bland annat ändringar i arbetsschemat, problem i samband med att ta paus, delade skift och olika lönetillägg. Förhandlingarna fortsätter på måndag 28.3.


17.3.2022 Förhandlingarna fortsatte med en genomgång av arbetsgivarföreningens detaljerade mål. Arbetsgivarens mål innehåller förtydliganden som förvisso är värda att göra, men arbetsgivarsidan har även flera mål som undergräver nuvarande arbetsförhållanden, vilka i dagsläget är svåra att genomföra inom social- och hälsovårdssektorn (inklusive småbarnspedagogiken). Diskussionen var ändå konstruktiv och förhandlingarna fortsätter den 22 mars.


11.3.2022 Förhandlingarna fortsatte intensivt. Idag företogs en genomgång av arbetstagarsidans mål. Sote rf har mål som förbättrar branschens håll- och attraktionskraft vad gäller lönesättning, arbetstid, frånvaroförmåner, semester, arbetsvälbefinnande mm. Man har fortfarande inte fått tillräcklig genklang vad gäller målen, men förhandlingarna förs i sakliga tecken. Förhandlingarna fortsätter den 17.3.


2.3.2022 Förhandlingarna fortsatte med en genomgång av målen. Arbetsgivarsidans omfattande och ur SuPers synvinkel besvärliga mål diskuterades ingående. Nästa gång, den 11.3., fortsätter genomgången av SuPers och Sote ry:s mål.


15.2.2022 Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen inleddes den 15 februari. Huvudmålen i vårens förhandlingar är rejäla löneförhöjningar och ett löneprogram. Dessutom behöver den omotiverade löneskillnaden mellan den kommunala och den privata sektorn jämnas ut. Den privata socialservicebranschen behöver attraktiva arbetsvillkor och större satsningar på personalens välbefinnande.

Den privata socialservicebranschen omfattar till exempel företag inom äldreomsorg och småbarnspedagogik. Det råder en allvarlig brist på arbetskraft inom båda sektorerna och branschens attraktionskraft måste som helhet betydligt förbättras.

Arbetstagarna är dessa företags viktigaste resurser och tillgångar, inte kostnadsposter. Strävan efter vinst får inte ske på bekostnad av arbetstagarnas uppehälle eller välbefinnande. Klienterna har rätt till nödvändig vård vilket inte kan kompromissas.

Den privata socialservicebranschen sysselsätter totalt cirka 70 000 personer, av vilka majoriteten utgörs av SuPers medlemmar.


Sidan uppdateras med information om hur förhandlingarna fortskrider.