Arbetsskiftsförteckning

För varje arbetsplats ska uppgöras en arbetsskiftsförteckning. Arbetstagarens arbetstid ska omsorgsfullt fastställas i arbetsskiftsförteckningen, dvs. det ska anges när arbetstagarens ordinarie arbetstid börjar och slutar. Annan tid än arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen är arbetstagarens fritid, då arbetstagaren inte står till arbetsgivarens förfogande, om man inte separat överenskommit t.ex. om beredskapstid. Även arbetstagarens lediga dagar och dagliga vilotider ska antecknas i arbetsskiftsförteckningen.

Arbetsskiftsförteckningen ska uppgöras för samma tidsperiod som utjämningsschemat för arbetstiden om det inte på grund av utjämningsperiodens längd eller arbetets oregelbundenhet är synnerligen svårt. Arbetsskiftsförteckningen ska dock uppgöras för en så lång tidsperiod som möjligt.

Arbetsskiftsförteckningen ska skriftligen delges arbetstagarna i god tid, senast en vecka innan den tidsperiod som anges i förteckningen börjar. En fastställd arbetsskiftsförteckning som delgetts arbetstagarna är bindande och får därför ändras endast med arbetstagarens samtycke eller av vägande skäl. Ett vägande eller grundat skäl att ändra arbetsskiftsförteckningen är i regel en oförutsedd och överraskande händelse. En felaktig arbetsskiftsförteckning får alltid rättas.

Om man på arbetsplatsen har för sed att hålla en s.k. gemensam arbetsskiftsförteckning t.ex. på personalens anslagstavla, ska förteckningen inte skrivas med blyertspenna så att ändringar kan suddas ut, utan varje ändring ska antecknas klart och tydligt.

Huruvida det föreligger ett vägande skäl som ger rätt att ändra ett arbetsskift ska prövas separat i varje enskilt fall. Om en ändring i arbetsskiftsförteckningen leder till övertidsarbete, får arbetstagaren neka till att utföra övertidsarbete. Om arbetsskiftsförteckningen från första början har planerats så att personalstyrkan inte är tillräcklig är det inte fråga om en oförutsedd eller överraskande orsak, och därför föreligger inte ett godtagbart skäl att ändra arbetsskiftsförteckningen.

Att lägga till eller dra av arbetstidsersättningar är ändringar av arbetsskiftsförteckningen som inte får göras utan grundat skäl.

Att arbetstimmar blir övertidsarbete utgör enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA (kap II 30 § 2 mom.) ingen grundad anledning. Arbetsskiftsförteckningen får således inte ändras genom att dra av timmar enbart på grund av att den ordinarie arbetstiden skulle överskridas och att det skulle uppstå övertid som ska ersättas i slutet av perioden. Att arbetstimmarna underskrids är inte heller ett giltigt skäl att ändra arbetsskiftsförteckningen.

Om en anställd redan inlett sitt arbetsskift eller kommit till arbetsplatsen för att börja sitt arbetsskift, får arbetsskiftet inte längre ändras. Exempelvis på ett daghem får timmar från ett arbetsskift som redan inletts inte flyttas till en annan tidpunkt, även om de barn som ska skötas under arbetsskiftet inte längre är på plats (t.ex. om barnen har blivit sjuka eller om föräldrar har låtit bli att lämna sina barn på daghemmet).

Vid periodarbete förekommer endast övertidsarbete för perioden, alltså inget övertidsarbete per dag eller vecka. Efter att perioden på tre eller sex veckor har slutat vet man om det uppkommit övertidsarbete under perioden eller inte. Om grundat skäl föreligger, kan man i periodarbete ändra arbetsskiftsförteckningen på så sätt att man lägger till timmar på ett ställe och tar bort timmar från ett annat, varvid övertidsarbete inte uppkommer. För att det ska vara tillåtet att göra detta, måste man ha två separata, självständiga grundade skäl: ett för att lägga till timmar och ett annat för att ta bort timmar.

Arbetstidslagen förutsätter att arbetsgivaren antecknar i arbetstidsbokföringen samtliga utförda arbetstimmar och övertidstimmar samt ersättningar som betalts för dem för varje arbetstagare. Arbetsskiftsförteckningen kan samtidigt fungera som arbetstidsbokföring. Den fungerar också som grund för utbetalning av lön och som bevis på utförda arbetstimmar samt som dokument då man avgör rättsskyddsfrågor.

Mer detaljerade branschspecifika bestämmelser om arbetstid finns i de kollektivavtal som ska iakttas i branschen.

Minneslista om ändring av arbetsskiftsförteckningen:

  • En fastställd arbetsskiftsförteckning är bindande.
  • Ändring av arbetsskiftsförteckningen förutsätter alltid ett grundat skäl som prövats separat i varje enskilt fall (t.ex. överraskande frånvaro).
  • Ett arbetsskift som påbörjats kan inte inställas/ändras.
  • Uppkomsten av övertidsarbete eller underskridande av timmarna är ingen grund för ändring av arbetsskiftsförteckningen.
  • En arbetstagare kan alltid neka till övertidsarbete.

Läs mer om arbetstidsbokföring