Ergonomiskt arbetstidssystem

I undersökningar har skiftarbete observerats vara fysiskt, psykiskt och socialt belastande. Skift- och nattarbete verkar vara kopplat till många symptom och sjukdomar relaterade till störningar i den fysiologiska dygnsrytmen vid oregelbundna arbetstidsarrangemang. Arbetets oregelbundenhet påverkar även det mentala välbefinnandet, eftersom det bland annat försvårar det sociala livet. Oregelbundna arbetstider försämrar arbetstagarens hälsa när tiden för vila och återhämtning är för kort.

De nackdelar som skiftarbete medför kan minskas genom bland annat ergonomisk planering av arbetsskiften. Målet för ett ergonomiskt arbetstidssystem är att stödja arbetstagarnas välbefinnande, funktionsförmåga och hälsa samt en lämplig alternering mellan arbete och vila. Ett ergonomiskt arbetstidssystem stödjer återhämtningen efter en arbetsdag och arbetsperiod. Systemet stödjer även tillräcklig fritid och sömn samt förebygger att en alltför stor belastning samlas för arbetstagaren. Ett ergonomiskt arbetstidssystem har en positiv inverkan på hälsan, eftersom det stödjer människans naturliga dygnsrytm. En korrekt riktning vid arbetsskiftrotation (M-K-N-L-L) säkerställer en tillräcklig vila mellan arbetsskiften. Ergonomiska arbetsskift har konstaterats öka välbefinnandet både i arbetet och på fritiden, minska sömnstörningar och förbättra vakenheten samt ge ökad ork.

Följande arbetsskiftrekommendationer hjälper till att planera arbetsskift som stödjer välbefinnandet vid skiftarbete:

 • Genomförandet kräver ett tillräckligt antal arbetstagare.  
 • Snabb och regelbunden skiftrotation framåt mm-kk-n(n)-11.  
 • Arbetsskiftets längd är i regel högst 8–10 timmar.
 • Dygnsvilan uppfylls mellan skift.
 • Enstaka arbetsskift ska undvikas.
 • Enstaka lediga dagar ska undvikas.
 • Maximalt 2–3 på varandra följande nattskift (2 rekommenderas) och så lite fast nattarbete som möjligt.
 • Efter ett nattskift ska man ha minst två lediga dagar.
 • Kontinuerligt nattarbete ska baseras på frivillighet.
 • Man borde ha högst 5–7 på varandra följande arbetsskift.  
 • Arbetsskiftperioderna borde schemaläggas så att de är cirka 40 timmar långa och arbetsperioder borde vara högst 48 timmar långa.
 • Veckoledigheten ska vara sammanhängande. Varje skiftarbetssystem ska ha vissa veckoslut med minst två på varandra följande lediga dagar.
 • Minst 11 timmars ledighet mellan skift
 • Besvärliga på varandra följande arbetsskift ska undvikas.
 • Lediga dagar förläggs i regel efter nattskift.
 • Ju längre fram i tiden arbetslistan schemaläggs, desto bättre.