Periodarbete

Periodarbete får endast göras i de arbeten som räknas upp i 7 § i arbetstidslagen, t.ex. på sjukhus, vid hälsovårdscentraler, på barndaghem som håller öppet dygnet runt, i sommarkolonier, på vårdanstalter och andra motsvarande anstalter samt i fängelser och i hushållsarbete.

 Bestämmelser om ordinarie full arbetstid vid periodarbete ingår i kollektivavtalen:

  • AKTA: 116 h 15 min/3 veckor
  • Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen: 116 h 30 min/3 veckor
  • Kollektivavtalet för den privata hälsoservicebranschen: 116 h 15 min/3 veckor
  • Kollektivavtalet för AVAINTA arbetsgivarna rf (AVAINTES): 116 h 15 min/3 veckor

Utjämningsschemat för arbetstid uppgörs i allmänhet för en utjämningsperiod på tre eller sex veckor. Vid periodarbete varierar dock arbetstidens längd under utjämningsperioden inom ramen för bestämmelserna i kollektivavtalet.

Möjligheterna till flextid vid periodarbete har utökats i arbetstidslagen. Utjämningsperioden kan med tanke på arbetets ändamålsenlighet eller för att undvika icke-ändamålsenliga arbetsskift för arbetstagarna ordnas på så vis att den exempelvis under två på varandra följande treveckorsperioder är 2 x ordinarie arbetstid. Arbetstiden får dock inte överskrida 128 timmar under någondera treveckorsperioden. En längre arbetstidsperiod kan vara ändamålsenlig med tanke på söckenhelgsledighet som förkortar arbetstiden, eller till och med enbart för att arrangera arbetstider för personer i nattarbete.

Arbete som utförs mellan klockan 23 och klockan 6 är nattarbete. Nattarbete får utföras endast i arbeten som anges i arbetstidslagen, bl.a. i skiftarbete.

Läs mer om nattarbete.