Ersättning för övertidsarbete

För övertidsarbete ska förhöjd ersättning utbetalas. Ersättningarna för övertidsarbete fastställs i kollektivavtalen. I kommunbranschen och på tillämpningsområdet för AVAINTES får arbetsgivaren besluta om övertidsarbete ersätts som ledighet eller förhöjd lön. Inom den privata sektorn ersätts övertidsarbete i pengar, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om annat.

SuPer rekommenderar att ersättning för övertidsarbete tas ut i pengar. Då syns det utförda övertidsarbetet både i arbetstagarens kommande pension och i de förmåner som fastställs i förhållande till inkomsterna (t.ex. sjukdagpenning, alterneringsersättning, inkomstrelaterad dagpenning).

Vid allmän arbetstid uppkommer övertid per dygn och vecka. Ersättningar för dessa utbetalas enligt kollektivavtalen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att lönen för övertidsarbete delvis eller helt omvandlas till motsvarande ledighet under arbetstagarens ordinarie arbetstid. Om övertidsarbete ersätts med motsvarande ledighet, beräknas ledighetens längd i enlighet med samma principer för förhöjning som då övertidsarbetet ersätts med pengar. Övertidsarbete ersätts således inte timme mot timme!

Enligt arbetstidslagen ska ledigheten ges inom sex månader från det mertids- eller övertidsarbetet utfördes, om inte något annat avtalas. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska försöka komma överens om tidpunkten för ledigheten. Om någon överenskommelse inte kan nås, bestämmer arbetsgivaren tidpunkten, om inte arbetstagaren kräver ersättningen i pengar (utom AKTA och AVAINTES).

Arbetstidsersättning för övertidsarbete
Mängden och tidpunkten av arbetstidsersättning som ges för övertidsarbete ska synas i arbetsskiftsförteckningen.

Om arbetstagaren insjuknar under arbetstidsersättningen, flyttas övertidsledigheten från och med den följande dagen. Om arbetstagaren insjuknar innan en arbetstidsersättning börjar, förflyttas hela den ledighet som sammanfaller med sjukledigheten till en senare tidpunkt. Alternativt ersätts den i pengar. Arbetstagaren ska omedelbart underrätta arbetsgivaren om insjuknandet.