Mertidsarbete

Den i arbetstagarens arbetsavtal överenskomna arbetstiden kan vara kortare än den maximala arbetstiden som fastställs i arbetstidslagen eller kollektivavtalet. Med mertidsarbete avses arbete som överskrider den arbetstid som avtalats med arbetstagaren men som inte överskrider den maximala arbetstiden enligt lagen eller kollektivavtalet.

Mertidsarbete kan uppkomma exempelvis vid deltidsarbete upp till full arbetstid eller på tillämpningsområdena för AKTA och kollektivavtalet för AVAINTA arbetsgivarna rf (AVAINTES) under söckenhelgsveckor upp till söckenhelgsavdraget. Mertidsarbete ersätts som enkel timlön eller som motsvarande fritidsersättning i enlighet med kollektivavtalet.

Arbete som överskrider den överenskomna arbetstiden betraktas som mertidsarbete endast när det sker på arbetsgivarens initiativ. Mertidsarbete får utföras endast med arbetstagarens samtycke, om inte arbetsavtalet innehåller en överenskommelse om mertidsarbete. Arbetstagaren har dock härvid rätt att av grundad personlig anledning vägra utföra mertidsarbete på dagar då han eller hon enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig.

Om mertidsarbete är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl, får en tjänsteman eller tjänsteinnehavare hos ett offentligt samfund inte vägra utföra sådant arbete. Om en arbetstagare har kommit överens om beredskap, anses han eller hon samtidigt ha gett sitt samtycke till mertids- och övertidsarbete som behövs under beredskapstiden.

För mertidsarbete betalas normal timlön eller en ersättning som motsvarar lönen för överenskommen arbetstid, dvs. s.k. enkel lön. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att lönen för mertidsarbete delvis eller helt omvandlas till motsvarande fritid under arbetstagarens ordinarie arbetstid.