Tvångsarbetslagen

Den 19 september 2022 godkände riksdagen en tidsbunden lag för att under arbetskonflikten trygga den nödvändiga hälso- och hemvården, dvs den s.k. tvångsarbetslagen. Lagen är i kraft till den 31 januari 2023.

Tvångsarbetslagens inverkan på förbudet mot tillfällig förflyttning och övertids- och skiftbytesförbudet

SuPer har tidigare utlyst ett förbud mot tillfällig förflyttning och ett övertids- och skiftbytesförbud. Förbuden gäller hela kommunsektorn. De här stridsåtgärderna är fortsättningsvis i kraft. Tvångsarbetslagen innebär inga förändringar i de här förbuden.

Arbetsgivaren kan inte med stöd av tvångsarbetslagen under den tiden förbuden är i kraft ändra på super-medlemmarnas arbetsuppgifter, arbetsställe eller fastställda arbetsschema.

Förhandlingar om skyddsarbete före strejk eller massuppsägningar

Tvångsarbetslagen förutsätter vid vite att SuPer och Tehy skall förhandla om det skyddsarbete som skall utföras under arbetskonflikten. Om man under förhandlingarna inte når ett avtal om skyddsarbetet kan regionförvaltningsverket (RFV) på begäran av arbetsgivaren skjuta upp arbetskonflikten med en vecka. Det här kan upprepas fyra gånger.   

Tvinga en arbetstagare till arbete

På ansökan av arbetsgivaren kan regionförvaltningsverket (RFV) förordna en strejkande arbetstagare att delta i klient- och patientsäkerhetsarbete.

RFV kan även förordna att en arbetstagare, som har sagt upp sig som en del av stridsåtgärderna, skall återvända för att arbeta hos sin tidigare arbetsgivare.

 • Förordningen kan ges för högst två veckor åt gången, men den kan förnyas.
 • I förordningen skall man uppge när arbetet skall inledas, hur länge det skall pågå, vilken verksamhetsenheten är samt även specificera de huvudsakliga arbetsuppgifterna.
 • En arbetstagare kan beordras att utföra patientsäkerhetsarbete även på andra arbetsenheter än på den egna.
 • Den som beordras till klient- eller patientsäkerhetsarbete skall delges beslutet antingen personligen eller per post. Mottagarens identitet skall bekräftas. Om man inte kan bekräfta mottagarens identitet kan delgivningen ske med hjälp av en delgivningsman.
 • RFV kan ge en förordning även om den som deltagit i en massuppsägning redan står i ett anställningsförhållande till en ny arbetsgivare.
 • Den nya arbetsgivaren har inte rätt att avsluta arbetsavtalsförhållandet till följd av att arbetstagaren beordras till klient- och patientsäkerhetsarbete hos sin tidigare arbetsgivare.
 • Arbetsordern får inte vålla betydande olägenhet för den uppsagdas nya arbetsgivare.
 • En arbetstagare som har sagt upp sig som en del av massuppsägningar kan även beordras till en annan enhet än den, där arbetstagaren arbetade innan hen sade upp sig. Arbetet skall ändå vara sådant att det motsvarar personens färdigheter och yrkeskompetens.

Tvångsarbetslagen och arbetstagarens rättigheter

 • Arbetstagaren skall ha möjlighet att bli hörd före arbetstagaren blir beordrad till klient- och patientsäkerhetsarbete (arbetsorder).
 • Den arbetsuppgift arbetstagaren beordras till skall motsvara arbetstagarens färdigheter och yrkeskompetens.
 • Arbetsordern får inte vara oskälig med tanke på arbetstagarens personliga situation. Arbetstagarens personliga omständigheter och familjesituation skall beaktas.
 • Om utförandet av klient- och patientsäkerhetsarbete föranleder extra kostnader, såsom kostnader för arbetsresor och eventuella kostnader för logi, har arbetstagaren rätt till ersättning.
 • Arbetstagaren har rätt till en ersättning på 1,3 gånger jämfört med normal lön för regelbunden tid. Tilläggs- och övertidsersättning beräknas utgående från en ersättning på 1,3 gånger.
 • Fackavdelningen skall ha möjlighet att uttala sig före arbetsgivaren lämnar in sitt förslag om klient- och patientsäkerhetsarbete till regionförvaltningsverket. RFV kan ge en förordning, trots att den skulle möta på motstånd.

Bekanta dig även med: