Arbetsolycka

Med arbetsolyckor avses olycksfall som orsakas av skada eller sjukdom och som drabbat arbetstagare i arbetet, under omständigheter som föranleds av arbete på arbetsplatsen eller ett område som hör till arbetsplatsen, under färd från bostaden till arbetsplatsen eller när arbetsgivare utför ett uppdrag för arbetsgivaren.

Arbetstagaren har på grund av lagstadgad olycksfallsförsäkring rätt att få ersättning för bland annat sjukvårdskostnader, förlorad arbetsförtjänst, ökade hemvårdskostnader och rehabilitering samt rätt till menersättning.

Arbetstagaren ska alltid utan dröjsmål anmäla en arbetsolycka till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska i sin tur anmäla saken utan dröjsmål till det försäkringsbolag där arbetstagarna är försäkrade för olycksfall om det finns skäl att anta att bolaget blir tvunget att betala ersättning till följd av olyckan. Arbetstagaren kan även själv göra olycksanmälan.

Med ett försäkringsintyg från arbetsgivare får arbetstagare gratis sjukvård och nödvändiga mediciner.

Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut, kan du söka ändring i beslutet.

Arbetsplatsvåld

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren ordna arbetet och arbetsförhållandena så att risken för våld och våldssituationer i mån av möjlighet förebyggs. På arbetsplatsen ska finnas ändamålsenliga säkerhetsarrangemang och möjlighet att larma hjälp. Arbetsgivaren ska sköta om säkerhetsarrangemangen även när arbetet utförs i klientens hem.
På arbetsplatser med våldshot ska arbetsgivaren göra upp handlingsanvisningar. Våldsfall på arbetsplatsen omfattas av strafflagen.