Trakasserier och annat osakligt bemötande

Vad är trakasserier, och vad är det inte?

Trakasserier är systematiska och kontinuerliga handlingar eller beteende som förnedrar andra. Det strider alltid mot god sed och är därför förbjudet i arbetet. Det är typiskt för trakasserier att en annan person inte godtas för den han eller hon är. I samband med trakasserier talar man ofta om arbetsplatsmobbning.

Åsiktsskillnader eller meningsskiljaktigheter mellan människor utgör inte trakasserier även om de upplevs som kränkande eller försämrar relationer. Trakasserier är inte heller försök till att behandla eller lösa problem i anslutning till arbetet, sätt att leda arbetet med kommandon eller vidtagande av disciplinära åtgärder även om de upplevs som felaktiga. Enskilda situationer med osakligt beteende är inte heller trakasserier.

Vad ska den trakasserade göra?

Om chefen eller en arbetskamrat gör sig skyldiga till trakasserier ska den utsatte omedelbart informera den som gör sig skyldig till trakasserierna att hans eller hennes beteende inte godkänns och kräva att personen slutar med det. Detta kan göras antingen ensam eller tillsammans med en arbetskamrat eller företrädare för personalen. Trakasserierna tar sällan slut om man inte ingriper.

Om trakasserierna fortsätter trots att man tydligt har sagt till åt personen att beteenden inte godkänns, kan man utgå från att personen fortsätter trakasserierna avsiktligt. Det är viktigt att dokumentera hur trakasserierna tar sig uttryck, hur ofta de äger rum och hur den som utsätts reagerar för att frågan ska kunna behandlas vidare. Om trakasserierna trots förbud fortgår ska den som gör sig skyldig till dem upplysas om att ärendet kommer att tas upp med arbetsgivarens linjeorganisation. Det är det utsatte eller arbetstagarnas företrädare som skall be att saken tas upp till behandling. Om det är chefen som gör sig skyldig till trakasserier, ska dennes chef informeras om saken.

Arbetsgivaren har en skyldighet att avsluta trakasserierna

En av de viktigaste skyldigheterna för chefer är att ingripa i konflikter och problem som uppstår i arbetsgemenskapen. Skyldigheten att avsluta trakasserierna och ingripa i situationen uppstår i det ögonblick då arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare utsätts för trakasserier. Händelsernas förlopp ska utredas objektivt genom hörande av alla parter.  Samtidigt ska även arbetsgemenskapens övriga medlemmar beaktas.  Till slut ska man gemensamt komma överens om hur man beter sig i framtiden och hur detta beteende följs upp. Chefens ansvarar för nödvändiga arrangemang i arbetet och/eller arbetsmiljön. Om problemet inte kan lösas med egna krafter kan man även be företagshälsovården om hjälp.

Om råden och anvisningarna inte hjälper, har arbetsgivaren rätt att med stöd av sin direktions- och övervakningsrätt vidta disciplinära åtgärder mot den som gör sig skyldig till trakasserierna. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder för att avsluta trakasserierna och arbetstagarens hälsa riskeras, kan arbetsgivaren ställas till ansvar för försummelse av arbetarsäkerheten och till och med för arbetarskyddsbrott, även om det är en tredje part, t.ex. en kund, som gör sig skyldig till trakasserierna. Om åtgärderna på arbetsplatsen inte leder till att trakasserierna avslutas, kan man be om hjälp och råd av den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetsplatsen. 

Alla medlemmar i arbetsgemenskapen har en skyldighet att undvika hälsovådliga trakasserier och osakligt bemötande som riktas mot andra arbetstagare. Alla medlemmar i arbetsgemenskapen har en skyldighet att stödja och främja ett balanserat arbetsklimat och välbefinnande.

Hur kan trakasserier förhindras?

På arbetsplatsen ska man redan på förhand förbereda sig på att lösa problemsituationer. Därför ska man på arbetsplatsen utarbeta skriftliga spelregler för arbetsbeteende, handlingsregler för situationer med osakligt bemötande samt spelregler för konfliktlösning och respons. I arbetsgemenskapen fastställs gränserna för sakligt och osakligt beteende. Spelreglerna ska göras upp i samarbete med en företrädare för personalen. Spelreglerna är bindande för alla medlemmar i arbetsgemenskapen och därför ska hela personalen informeras om dem. Syftet med spelreglerna är att styra arbetsgemenskapens medlemmar till ett sakligt och ansvarsfullt arbete samt växelverkan.

Ingen är skyldig att tåla trakasserier eller annat osakligt bemötande på arbetsplatsen.