Ergonomia

Ergonomia tarkoittaa työpisteen rakenteiden, työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien kehittämistä ihmisten ominaisuuksien, toimintojen ja kykyjen mukaisiksi. Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita.

Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Työantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslain 24 § edellyttää työnantajaa huolehtimaan siitä, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet valitaan, mitoitetaan ja sijoitetaan työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla.

Ergonomisesti oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työvälineillä ehkäistään ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormittumista ja sairauksia. Erityisesti selän vahingoittumisen vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

Käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja tulee pyrkiä välttämään tai vähentämään ensisijaisesti työn järjestelyyn liittyvin toimenpitein tai nostolaitteita käyttämällä. Ellei tämä ole mahdollista, työnantajan on annettava työntekijän käyttöön nostoja ja siirtoja helpottavia apuvälineitä. Jos käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida korvata - erityisesti mekaanisilla laitteilla - työpisteet on järjestettävä niin, että nostot ja siirrot ovat mahdollisimman turvallisia.

Työnantajan on etukäteen arvioitava nostotyön turvallisuus- ja terveysolosuhteet ja järjestettävä työpisteet turvallisiksi nostaa ja siirtää.

Ergonomiatietouden levittämisen tärkeys

Terveydenhuollossa työn sujuvuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa mm. ergonomiaa kehittämällä. Työntekijän hyvinvointi ja potilaan turvallinen hoito edellyttävät, että terveydenhuollossa on:

  • toimivat ja muunneltavat työtilat, jotka tukevat työprosesseja
  • sujuvat ja tehokkaat työprosessit, jotka etenevät tarkoituksenmukaisesti
  • ergonomiset ja säädettävät työpisteet, jotka keventävät hoitajien työtä ja lisäävät potilaiden mukavuutta
  • helppokäyttöiset työvälineet, joiden käytön työntekijä oppii nopeasti ja muistaa hyvin
  • turvalliset ja vähän kuormittavat työmenetelmät erityisesti potilaiden siirroissa.
  • asianmukaiset apuvälineet silloin kun työtä ei ilman niitä voida tehdä turvallisesti

Suunnittelun ensisijaisuus

Ergonomiatietoa tulee hyödyntää jo työtilojen, työprosessien ja työmenetelmien suunnitteluvaiheissa, jolloin ennustetaan tulevia tilanteita ja jolloin niihin voidaan vaikuttaa. Järkevintä on ottaa työntekijät mukaan suunnitteluun, koska he tuntevat parhaiten työnsä vaatimukset.

Työnantajan kannattaa hyödyntää ergonomia-asiantuntijoiden asiantuntemusta suunnittelussa. Myös Työterveyslaitokselta löytyy runsaasti tutkimus- ja kehittämishankkeita ja niissä tuotettuja ergonomiaratkaisuja, joita voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto >>
Työterveyslaitos: Ergonomia >>
Työsuojelu: Fyysinen kuormitus >>
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen >>
TTK: ”Ergonomia ja työolosuhteet apteekissa”- opas, 2003 >>