Väkivallan uhka työssä

Työväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana, työmatkalla tai työhön liittyvissä oloissa fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista.

Väkivalta voi kohdistua myös epäsuorasti työntekijän perheeseen tai läheisiin.

Työpaikkaväkivalta voi olla:

  • fyysistä loukkaamista tai huutamista
  • solvaamista
  • sanallista uhkailua
  • lyömistä
  • potkimista
  • aseella uhkailua
  • aseellista vahingoittamista tai
  • erilaisten vammojen tuottamista.

Työntekijään kohdistunutta väkivaltaa käsitellään työtapaturmana.

Työväkivalta tai sen uhka vaikuttavat työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen ja sitä kautta heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia silloin, kun ne kohdistuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona, eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Työnantajan tulee huolehtia rikosilmoituksen tekemisestä, kun työntekijä joutuu väkivallan kohteeksi tällaisissa olosuhteissa

Työpaikkaväkivaltaan varautuminen

Työpaikkaväkivalta on työpaikalla hallittavissa, kun sen uhka tiedostetaan ja ennakoidaan ja se sisäistetään työnantajan työsuojeluvastuuseen kuuluvaksi.

Työntekijään kohdistuvassa väkivaltatilanteessa kysymyksessä on aina työhön ja työympäristön olosuhteisiin liittyvä työsuojeluasia siitä huolimatta, että tekijä voi joutua teon johdosta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Työtiloja ja niiden muutoksia suunniteltaessa on tehtävä järjestelmällinen riskien kartoitus, jonka pohjalta on toteutettava myös väkivallan uhan hallitsemiseksi tarvittavat torjuntaratkaisut sekä yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmät. Torjunnassa on merkitystä muun muassa työtilan muodolla, kulkuteiden järjestelyillä, valaistuksella, kaluston sijoituksella sekä asiakkaiden opastuksen ja vastaanoton järjestelyillä.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa ryhtymään ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin kartoittamisessa todettujen riskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat tiedot heidän turvallisuuteensa ja terveellisyyteensä vaikuttavista asioista. Näitä on käsiteltävä yhteistyössä työpaikalla henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa.