Ammattitauti

Ammattitauti on (ammattitautilain 1343/1988 mukaan) sairaus, jonka pääasiallinen aiheuttaja on työssä esiintyvä fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Tyypillisimpiä ammattitauteja aiheuttavia fysikaalisia tekijöitä ovat melu ja tärinä. Kemiallisia aineita saattaa esiintyä työpaikalla pölyinä, kaasuina.

Työntekijä voi altistua kemiallisille aineille myös käsitellessään nestemäisiä tai kiinteitä aineita. Biologisen tekijän aiheuttama ammattitauti on useimmiten joku vaarallinen tartuntatauti, jota voi esiintyä erityisesti sairaalan, terveyskeskusten vuodeosastojen ja kotihoidon hoitohenkilökunnalla.

Ammattitautina korvataan myös ammattitaudiksi katsottavan sairauden olennainen paheneminen, kun paheneminen on pääasiassa aiheutunut työssä esiintyvästä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.

On joukko sairauksia, joissa jokin työssä oleva tekijä saattaa olla osatekijänä, oireita pahentavana tai sairauden laukaisijana, mutta ei sairauden pääasiallinen syy. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet ja krooniset epäspesifit keuhkosairaudet. Näiden työhön liittyvien tilojen tunnistaminen on tärkeää, koska työolosuhteisiin vaikuttamalla ja mahdollisesti ammattia tai työtehtäviä vaihtamalla voidaan vaikuttaa sairauden tilaan ja ennusteeseen.

Ammattitaudin ilmoitusmenettely

Jos lääkäri perustellusti epäilee ammattitautilaissa (1343/1988) tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, on hänen viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto toimittaa ilmoituksen tiedot työterveyslaitokselle työperäisten sairauksien rekisteriä varten.

Ammattitautien ilmoittamisessa on todettu olevan suuria puutteita. (TTL, 2007, Ammattitautidiagnostiikan karikoiden ja esteiden selvitys)

Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuollossa tehdään perusterveydenhuollolle kuuluvat tutkimukset. Näiden jälkeen potilas lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai oman alueen työlääketieteen/ammattitautien poliklinikalle.

Työpaikan ja työterveyshuollon tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä ammattitautiepäilyjen yhteydessä. On tarkoituksenmukaista, että työterveyshuolto ilmoittaa kaikista ammattitautiepäilyistä työpaikan työsuojeluhenkilöstölle.

Ylivoimaisesti suurin ryhmä terveydenhuoltoalan ammattitautitapauksista ja ammattitautiepäilyistä ovat ammatti-ihotaudit. Toinen merkittävä ammattitauti- ja ammattitautiepäilyryhmä ovat hengitystieallergiat, joihin kuuluvat ammattiastma, allerginen nuha ja ammattikurkunpäätulehdus sekä allerginen alveoliitti.

Ammattiastman ja ammattiepäilyjen aiheuttajana ovat homesienet, eri kemialliset tekijät sekä eläinten epiteeli, karvat tai eritteet, jauhot, viljat ja rehut.

 

Lisää tietoa:

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 5/2016: AMMATTITAUTIEN JA MUITA TYÖPERÄISIÄ SAIRAUKSIA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN KÄSITTELY >>