• Oppisopimusopiskelijan palkkaus

  KVTES: Tehtäväkohtainen palkka voi olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.

  SOSTES: Oppisopimusopiskelijan palkasta voidaan sopia, että palkka on 90 % kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta. Nykyisen työnantajansa kanssa tehty oppisopimus ei kuitenkaan laske työntekijän palkkaa.

  TPTES: Palkka saa olla enintään 10 % alempi kuin kyseisen vaativuusryhmän vähimmäispalkka. Työsuhteessa olevan oppisopimusopiskelijan palkka ei saa laskea.

  AVAINTES: Peruspalkka voi olla enintään 15 % alempi kuin palkkaryhmän ao. palkkamääräys edellyttää.

 • Palkan takaisinperintä

  Jos työnantaja on maksanut liikaa palkkaa, on työntekijä saanut perusteetonta etua. Liikaa maksettu palkka pitää palauttaa työnantajalle.

  Palkan takaisinperinnästä ja maksuaikataulusta kannattaa aina yrittää sopia työnantajan kanssa. Takaisinperintää rajoittaa ulosoton suojaosuus. Työntekijälle on aina jäätävä vähintään ulosoton suojaosuuden verran palkkaa takaisinperinnästä huolimatta. Työnantaja ei siis voi aina periä koko palkkasaatavaa takaisin yhdellä kertaa.

 • Palkan tarkastus

  Jokaisen palkanmaksun yhteydessä on annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelma on annettava viimeistään palkanmaksupäivänä.

  Jos epäilet, että palkassasi on virheitä, tulee asiaa selvittää ensin työnantajan kanssa. Ole yhteydessä palkanlaskijaasi tai esimieheesi. Mikäli asia ei vieläkään selviä, ota yhteyttä luottamusmieheesi.

 • Palkan viivästyminen työsuhteen aikana

  Mikäli palkka ei ole maksettu palkkapäivänä, työntekijällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa.

 • Palkan viivästyminen työsuhteen päätyttyä

  Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Loppupalkka maksetaan työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei ole sovittu jostain muusta päivästä (katso työsopimus). Jos palkanmaksu viivästyy, syntyy oikeus viivästyskorkoon ja odotusajan palkkaan. (Työsopimuslaki 2 luku 14 §)

  Jos palkka viivästyy työsuhteen jo päätyttyä, syntyy oikeus odotusajan palkkaan enintään 6 kalenteripäivältä. Palkkasaatavan pitää olla tällöin selvä ja riidaton. Odotuspäivät lasketaan kalenteripäiviltä ja niiden laskenta alkaa eräpäivän päättymisen jälkeen. Odotusajan palkan pohjana on päiväpalkka, joka saadaan jakamalla työntekijän kuukausipalkka ko. kalenterikuukauden työpäivien lukumäärällä. (Työsopimuslaki 2 luku 14 §)

 • Palkanmaksupäivä

  Palkka on maksettava kerran kalenterikuukaudessa. Tuntipalkkainen saa palkkansa kaksi kertaa kuukaudessa.

  KVTES: Palkka maksetaan viimeistään joka kuukauden 16. päivä, jollei toisin ole tässä sopimuksessa sovittu tai palkan suoritusperusteista muuta johdu tai toimivaltainen viranomainen toisin määrää. (KVTES II luku 18 §). Työaikalisät maksetaan viimeistään niiden kertymistä tai työaikajakson päättymistä seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. (KVTES III luku 23 § 5 mom.)

  SOSTES: Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Jos palkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Rahana maksettavat tuntikohtaiset lisät maksetaan viimeistään sen palkanmaksupäivän yhteydessä, joka lähinnä seuraa sitä työvuorolistaa, jolta ajalta lisät ovat kertyneet. (SOSTES 11 § 4 kohta ja TSL 2 luku 13 §)

  TPTES: Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Jos palkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.(TSL 2 luku 13 §)

  AVAINTES: Palkka maksetaan viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, jollei tässä työehtosopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu. (AVAINTES 25 §). Työaikakorvaukset maksetaan viimeistään työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos säännöllinen työaika on viikkoa pidempi työaikajakso, työaikalisät on maksettava työaikajakson tai työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. (AVAINTES 42 § 1 mom.)

 • Palkkalaskelma

  Työnantajan pitää antaa palkkalaskelma maksaessaan palkkaa. Siitä pitää ilmetä palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet kuten työvuorolisät ja ylityöt. Lisäksi siitä pitää ilmetä erilaisten verojen määrät ja vuosilomiin liittyvät maksuerät. (katso TSL 2 luku 16 §)

  Mikäli jostain syystä palkkalaskelma jää saamatta, tulee työntekijän sitä vaatia työnantajalta. Palkkalaskelman saamatta jääminen on viime kädessä säädetty rangaistavaksi, jollei laskelmaa pyynnöistä huolimatta anneta.

 • Samapalkkaisuusperiaate

  Samapalkkaisuusperiaate tarkoittaa, että yhtä vaativista tehtävistä ja yhtäläisistä työsuorituksista maksetaan yhtä suurta palkkaa. Kun kysymys on samasta työstä, tulee palkanlaskentaperusteiden ja -määräytymisperusteiden olla yhteneväiset. Tehtäväkohtaisen palkan myös siihen kuuluvine kiinteine lisineen tulee myös olla yhtä suuri, ellei erilaiseen kohteluun ole laista johtuvaa hyväksyttävää perustetta.

  Samapalkkaisuusperiaate on kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymä ja maamme ratifioima ja se sisältyy myös EU:n lainsäädäntöön. Myös työsopimuslaki edellyttää, että työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty.

  Samapalkkaisuus ei tarkoita oikeutta samoihin palkankorotuksiin samaakaan työtä tekevien osalta. Palkankorotukset voidaan kohdistaa johdonmukaisesti vain tietyille ryhmille tai palkkaluokkiin hyväksyttävien tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 • Tehtävän muutos

  Palkka määräytyy tehtävän mukaan. Mikäli tehtävät muuttuvat, voi olla tarpeen tarkistaa myös palkkausperusteita. Vähäiset muutokset tehtävissä eivät aiheuta muutosta. Jos työntekijä kokee tehtävänsä muuttuneen, kannattaa hänen olla yhteydessä esimieheensä tai luottamusmieheen.

  Työehtosopimuksissa on tarkempia määräyksiä työtehtävien muutoksiin liittyvistä käytännöistä ja palkan tarkistamisesta, joihin kannattaa tutustua tehtävien muuttuessa.

 • Työnantajan maksukyvyttömyys tai konkurssi

  Jos palkka on jäänyt maksamatta työnantajan konkurssin tai maksukyvyttömyyden takia, ota yhteyttä ELY-keskuksen palkkaturvaan. Palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan maksukyvyttömyys. Tällainen tilanne on muun muassa silloin, kun

  - työnantaja on asetettu konkurssiin
  - työnantaja ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan
  - työnantaja on laiminlyönyt ajallaan tilittää ennakonpidätykset tai maksaa työnantajamaksut
  - työnantajan maksukyvyttömyys on muutoin palkkaturvaviranomaisen selvästi todettavissa.
  Palkkaturvan hakijan ei tarvitse esittää selvitystä työnantajan maksukyvyttömyydestä, vaan sen tutkii palkkaturvaviranomainen.
  Palkkaturvan hakijana voi olla
  - työntekijä
  - työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi
  - konkurssipesä, jos työnantaja on konkurssissa.

  Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, jonka saa ELY-keskuksen www-sivuilta. Saatavien selvittämiseksi palkkaturvahakemukseen on hyvä liittää jäljennökset mahdollisesta kirjallisesta työsopimuksesta, työtodistuksesta ja palkkakuitista.
  Palkkaturvahakemuksen käsittelee ja päätöksen asiassa tekee Uudenmaan ELY-keskus. Hakemusten käsittelyaika vaihtelee tapauskohtaisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa muun muassa tiedoksiantomenettelyyn kuluva aika.

  Palkkaturva-asian käsittely etenee nopeimmin, kun:
  - täytät hakemuksen huolellisesti ja vastaat kaikkiin hakemuslomakkeen kysymyksiin sekä muistat allekirjoittaa hakemuksen
  - liität hakemukseesi kaikki tarvittavat asiakirjat: työsopimus, palkkalaskelmat, työvuorolistat, työsuhteen päättymisilmoitus, tiliotteet
  - vastaat mahdollisiin lisäselvityspyyntöihin tarkasti ja nopeasti
  - pidät yhteystietosi aina ajan tasalla ja ilmoitat muutoksista heti ELY-keskukseen. Ilmoita myös, mikäli työnantajasi maksaa saatavia sen jälkeen, kun olet jättänyt palkkaturvahakemuksen ELY-keskukseen.

  ELY-keskus lähettää palkkaturvahakemuksen tiedoksi työnantajalle ja pyytää tältä lausuntoa palkkaturvahakemuksesta. Samanaikaisesti selvitetään myös työnantajan maksukyvyttömyyttä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokannasta, ulosottoviranomaisilta ja veroviranomaisilta.

  Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/palkkaturva

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »