Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi varavaltuutettua.

Myös pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. Toimihenkilöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu ja tämän varat. (Valvontalaki 29 §)

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on muun muassa:

  • edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa; esimerkiksi avustaa työntekijöitä ongelmatilanteiden selvittämisessä, saattaa työnantajan tietoon työntekijöiden aloitteita sekä osallistua työntekijöiden edustajana työsuojelutarkastuksiin
  • tehdä yhteistyötä työsuojelupäällikön, työterveyshuollon ja muiden työsuojelutoimijoiden sekä henkilöstön edustajien kanssa
  • perehtyä työsuojelusäädöksiin sekä työpaikan olosuhteisiin ja työyhteisön tilaan työpaikkakäyntien, tilastojen ja raporttien avulla
  • osallistua työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavien asioiden parantamiseen ja kehittämiseen
  • osallistua riskien arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • osallistua työpaikan yhteisten toimintatapojen luomiseen
  • seurata sovittujen toimenpiteiden toteutumista
  • keskeyttää työntekijän hengelle tai terveydelle vaarallisen työn tekeminen.

Lue lisää: Valvontalaki 31 §

Työsuojeluvaltuutetun valinta

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan työntekijöiden järjestämällä vaalilla. Vaalin ajankohdasta ja järjestelyistä sovitaan henkilöstön edustajien ja työnantajan kanssa ennen vaalin järjestämistä.

Työnantajan tulee antaa vaalien järjestäjien käyttöön luettelo työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä. Luettelossa on oltava myös työvapailla olevat työntekijät. Vaalin toteutuksesta huolehtivat henkilöstön edustajat.  

Kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt saavat asettaa ehdokkaita ja asettua ehdokkaiksi vaaleissa. Kaikki työsuhteessa olevat ovat äänioikeutettuja.

Eniten ääniä saaneesta tulee työsuojeluvaltuutettu, toiseksi eniten saaneesta ensimmäinen varavaltuutettu ja kolmanneksi eniten ääniä saaneesta toinen varavaltuutettu. Mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on vain yksi kuhunkin tehtävään, vaaleja ei tarvitse järjestää, vaan heidät todetaan tulleen valituiksi. 

Tarkemmin vaalien järjestämisestä:

Mihin tulee ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun valinnasta?