Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja työsuojelun yhteistoiminnassa. Jos työnantaja ei itse hoida tehtävää, hän nimeää tehtävään jonkun edustajansa.

Työsuojelupäällikön tulee tuntea hyvin työsuojelusäännökset ja työpaikan olosuhteet. Hänellä on oltava edellytykset asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.

Työsuojelupäällikön keskeisimmät tehtävät

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Työsuojelupäällikkö muun muassa:

  • Perehtyy työsuojelusäännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä huolehtii siitä, että työnantaja ja tämän edustajat saavat näistä tarpeelliset tiedot.
  • Perehtyy työpaikan turvallisuutta ja terveyttä koskeviin olosuhteisiin, seuraa niiden kehitystä, osallistuu työpaikan työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen ja ryhtyy toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien tai puutteellisuuksien poistamiseksi
  • Avustaa työnantajaa ja esimiehiä hankkimaan riittävää asiantuntemusta työsuojeluasioissa.
  • Järjestää, ylläpitää ja kehittää työsuojelun yhteistoimintaa.

Lue lisää:

Valvontalaki 28 §